Recent Submissions

 • Thumbnail

  คำสอน : จากพ่อสู่ลูก 

  Type: Thesis
  ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  “คำสอน : ของพ่อสู่ลูก” ในการแบ่งปัน มุ่งหมายที่จะให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันระหว่าง พี่กับน้องที่จะก่อให้เกิด การเสียสละ การให้ การรับ และความสุขที่ได้ให้ ความสุขที่ได้รับ การเล่นด้วยกันที่ม ...
 • Thumbnail

  กายและจิต 

  Type: Thesis
  วรธรรม เต็งใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำเนินชีวิตไปในปัจจุบัน มนุษย์ในปัจจุบันขาดการสังเกตถึงสภาวการณ์ดำรงของสองสิ่งนี้จนแยก ไม่ออกว่าร่างกายและจิตใจนั้น ...
 • Thumbnail

  การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทย 

  Type: Thesis
  ธนัชชา ไชยรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทยทั้งทางด้านรูปแบบ วิธีการและเนื้อหา สัมพันธ์อยู่กับเงื่อนไขพัฒนาการทางสังคมรวมไปถึงการกำหนดนโยบายของภาครัฐ ในที่นี้ได้ศึกษาเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ...
 • Thumbnail

  สลายจิต...ละลายตัวตน 

  Type: Thesis
  พิชญุตม์ สิรสุนทร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  สังคมปัจจุบันถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งความเจริญของวัตถุที่มากเกินความพอดี ทำให้ชีวิตเกิดความสับสนวุ่นวายจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความอยากได้อยากมี การแก่งแย่ง และความกดดันที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเอง จึงทำให้เกิดสภาวะความตึ ...
 • Thumbnail

  จักรวาลในอุดมคติ 

  Type: Thesis
  สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสุนทรียภาพของจักรวาล นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จักรวาลในอุดมคติ” ด้วยการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ผสมผสานสัมพันธ์กับสภาวะภายในและประสบการณ์ ที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ในบริบทต่างๆ ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV