Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การแปลงคำในคำซ้อน 2 พยางค์ 

   Type: Thesis
   เอื้อมพร รถทอง; Uamporn Rathtong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   การศึกษาวิจัยเรื่อง “การแปลงคำในคำซ้อน 2 พยางค์” ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะและหลักเกณฑ์ของการแปลงคำที่เกิดในคำซ้อน 2 พยางค์ พร้อมทั้งศึกษาชนิดของคำทางไวยากรณ์ในคำซ้อนที่เกิดจากการแปลงคำ คำซ้อนที่นำมาศึกษา จำนวน ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV