Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การรับรู้ในงานสถาปัตยกรรมและการบิดเบือนที่ส่งผลต่อการรับรู้ 

   Type: Thesis
   รชานนท์ มีเอี่ยม; Rachanon Meeiam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาทฤษฎีการรับรูปในงานสถาปัตยกรรม ทั้งทางด้าน กายภาพของพื้นที่และความรู้สึก ตลอดจนการพยายามที่บิดเบือนการรับรูปเหล่านั้น เป็นการทดลอง การสร้างงานสถาปัตยกรรมในกรณีที่มีข้อจำกัดต่าง ๆ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV