Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   คำไวยากรณ์ในจารึกล้านนา พ.ศ.1954-2100 

   Type: Thesis
   รจเรข คลอวุฒิวัฒน์; Rojarake Khlowutthiwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะ หน้าที่ และความหมายของคำไวยากรณ์ที่ปรากฏในจารึกล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย ที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1954-2100 จำนวน 61 หลัก ทั้งนี้ได้ศึกษาจากจารึกที่พิมพ์ในหนังสือต่อไปนี้ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV