Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   ผลของ Bacillus sp. 3 ชนิดในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus 

   Type: Thesis
   อุมาพร เดชน้อย; ชลธิชา คําอยู่; กิตติยา กลัดสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ทําการศึกษาประสิทธิภาพของ Bacillus 3 ชนิด (B. megaterium, B. subtilis, B.licheniformis) ในการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในอาหารเลี้ยงเชื้อ และในกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสต์ลาร์วา ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ B. ...
  • Thumbnail

   ผลของสารสกัดจากใบชาเขียวต่อการยับยั้งเชื้อVibrio parahaemolyticusในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 

   Type: Thesis
   นันทนัช เจริญศักดิ์; ภาพิมน ทรัพย์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ศึกษาผลของสารสกัดจากใบชาเขียวต่อการยับยั้งเชื้อ Vibrio parahaemolyticus โดยสกัด ใบชา 3 วิธี คือ การต้มใบชา 5 กรัม/น้ำ 100 มล. นาน 10 นาที การแช่ใบชา 10 กรัม/น้ำ 100 มล. ในน้ำอุณหภูมิ 70 oC นาน 15 นาที และการแช่ใบชา 10 ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV