Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   แนวทางการปรับปรุงป้ายแสดงสภาพการจราจร 

   Type: Thesis
   ภคชาติ พุทธิปกรณ์; Pakachart Puttipakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงป้ายแสดงสภาพการจราจรที่ให้ข้อมูลการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของประชาชน ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV