Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   คฤหาสน์นัตตุโกตไตเศรษฐี ทมิฬนาฑู -- อินเดีย 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   โชติมา จตุรวงค์; อนุวิทย์ เจริญศุภกุล; Chotima Chaturawong; Anuvit Charernsupakul (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   คำว่า เศรษฐี ภาษาสันสกฤตมาจากรากศัพท์ เศรษฐะ ที่แปลว่า ดีเลิศ และเป็นที่มาของคำว่า เฉตเตีย หรือ เฉตตี หรือ เสตตี ที่เป็นชื่อตำแหน่งพ่อค้า ใช้โดยคนหลายกลุ่มในประเทศอินเดีย บทความนี้เน้นที่สถาปัตยกรรมคฤหาสน์ของนัตตุโกตไตเฉตเตีย ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV