Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การวิวัฒนาการของรูปทรงชีวภาพและกายภาพ 

   Type: Thesis
   ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
  • Thumbnail

   การเดินทาง 

   Type: Thesis
   ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์; Thanomchit Chumwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอประติมากรรม เป็นรูปลักษณะที่แสดงให้เห็นรูปสัญลักษณ์ของการเดินทาง โดยที่ผู้เขียนได้ใช้รูปทรงธรรมชาติคือ วัว และคน เป็นสื่อในการแสดงบรรยายหรือบอกเล่า อาศัยความปรารถนาในจิตใจข ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV