Now showing items 1-20 of 69

  • Thumbnail

   Corrective feedback in second language development 

   Type: Article
   ปาจรีย์ นิพาสพงษ์; Pajaree Nipaspong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011-07)
   บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับบทบาทของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Corrective feedback) ต่อการเรียนภาษาที่สองโดยได้แบ่งการศึกษาเชิงทดลองออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะบริบทการศึกษา ได้แก การทดลองในชั้นเรียน การทดลองในห้องทดลอง ...
  • Thumbnail

   กรณีพระนั่งเกล้าฯ 

   Type: Article
   กฤษณา หงษ์อุเทน; Krisana Honguten (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013-09-15)
   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อันประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเรียม (สมเด็จพระศรีสุลาลัย) เมื่อครั้งพระบรมชนกนาถยังเสด็จดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ...
  • Thumbnail

   การจัดการป่าต้นน้ำภูน้ำดั้นเพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน 

   Type: Article
   เอกรินทร์ พึ่งประชา; Ekarin Phungpracha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-01)
   บทความเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่า ชุมชนมีแนวทางการจัดการป่าต้นน้ำอย่างไรจนนำ ไปสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรอาหาร โดยเลือกศึกษาพื้นที่ป่าต้นน้ำภูน้ำดั้น บ้านห้วยปลาฝา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีพัฒนาการการจัดกา ...
  • Thumbnail

   การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม 

   Type: Article
   ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์; Nattawut Preyawanit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013-09)
   ถนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นชุมชนเมือง ถนนไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางสัญจรตาม คำนิยามพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การพบปะ การสันทนาการ หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง ...
  • Thumbnail

   การประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในสามเมืองสมุทร 

   Type: Article
   กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; Kamthorn Kulachol; Singhanat Sangsehanat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดทำแผน พัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัดปากอ่าวไทย ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลำดับ ...
  • Thumbnail

   การละเล่นขอทานกระยาสารทกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวคลองบ้านไทร แขวงบางระมาด เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

   Type: Article
   สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์; Suphaphorn Jindamaneerojana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011-07)
   สองฝั่งคลอดบ้านไทร แวงบางละมาด เขตทวีวัฒนาในอดีตเคยเป็นชุมชนที่อาศัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ต่างยึดมั่นในประเพณีทางพุทธศาสนา และประเพณีหนึ่งที่สำคัญคือประเพณีวันสารทหรือวันสารทเดือนสิบที่นิ ...
  • Thumbnail

   การล่มสลายของอาณาจักรเขมรโบราณ ตามทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์ในแนวคิด มาร์กซิสม์ 

   Type: Article
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Kannika Suteerattanapirom (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   นักโบราณคดี พยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตโดยใช้หลักฐานวัตถุทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนทางศึกษาทางวิทยาศาสตร์มานาน อย่างไรก็ตามบางครั้งความพยายามในการแปลความหลักฐานทางโบราณคดีและพยายามแวดล้อมทั้งปวง รวมทั้งการพยายามหาคำอธ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 

   Type: Article
   สิริเดช วังกรานต์; Siridate Wangkran (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2016-01)
   บทความนี้มีสมมติฐานว่าวิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ในบริเวณภาคกลางของไทยที่ชนชั้นนำสร้างหรือปฏิสังขรณ์นั้นมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เฉพาะตัว โดยใช้วิธีการสืบสวนความหมายของวิหารพระนอน, คติ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย เรื่องพระอดีตพระพุทธเจ้ากับวรรณกรรมพุทธศาสนา 

   Type: Article
   พรสวรรค์ อัมรานนท์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วว่า การอ่านหรือการคัดลอกคัมภีร์พุทธศาสนาถือเป็นบุญกิริยาวัตถุหนึ่ง ธรรมเนียมนี้ได้แพร่ไปยังที่ต่างๆที่รับพระพุทธศาสนาจากอินเดียมารวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยปรากฏหลักฐานทั้งด ...
  • Thumbnail

   การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม 

   Type: Article
   ปองพล ยาศรี; Pongpon Yasri (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแบ่งการศึกษาตามลักษณะของชุดระบบโครงสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างตัวอาคาร ประกอบไปด้วย เสา พื้น ฝาผนัง หน้าต่าง ประตู องค์ประกอบประดับตกแต่ง และระบบโครงสร้างหลังคา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาลักษณะทางด้านศิลาวรรณาของหม้อสามขาในประเทศไทย 

   Type: Article
   ชวลิต ขาวเขียว; Chawalit Khaokhiew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-01)
   บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาลักษณะศิลาวรรณาของหม้อสามขา จากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีการผลิต แหล่งวัตถุดิบ อุณหภูมิการเผา ผลการศึกษาพบว่า หม้อสามขาจากพื้นที่ภาคกลางจะใช้ ...
  • Thumbnail

   การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะจากสีไทย 

   Type: Article
   ไพโรจน์ พิทยเมธี; Pairoj Pittayamatee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-09-15)
   จากวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงาน คือการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง ของสีไทยที่กำลังจะสูญหายและถูกลืมเลือนไป ทำให้ภูมิปัญญาการปรุงสีไทยหายไปและ ทำ ให้ระดับค่าสีที่มีลักษณะสีคล้ำแบบไทยผิดเพี้ยนไป ชื่อเรียกส ...
  • Thumbnail

   การออกแบบและประยุกต์ผนังวัสดุแผ่นประกับโฟมเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 

   Type: Article
   จรัญพัฒน์ ภูวนันท์; Charunpat Puvanant (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   ผลิตภัณฑ์ผนังวัสดุแผ่นประกบโฟมในท้องตลาด ควรได้รับการออกแบบ หรือปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับประเภทอาคาร และสภาพอากาศในประเทศไทย จำเป็นที่สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารและผลิตภัณฑ์ (Product architect) จะต้องศึกษาเลือก และประยุกต์ใช ...
  • Thumbnail

   การแพร่หลายของการัณฑมกุฏ ในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ 

   Type: Article
   เชษฐ์ ติงสัญชลี (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
   การัณฑมกุฏ อันเป็นมงกุฎรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายหม้อซ้อนกันขึ้นไปนั้น เป็นมงกุฎประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมในศิลปะอินเดียมาก่อน เกิดขึ้นครั้งแรกในศิลปะปัลลวะก่อนที่จะได้รับความนิยมในศิลปะโจฬะและยังแพร่ไปยังศิลปะปาละอีกด้วย ...
  • Thumbnail

   กู-มึง : วัยรุ่นไทยกับความเป็นอิสระจากกฎระเบียบในการใช้ภาษา 

   Type: Article
   พรพิมล เสนะวงศ์; Pornpimol Senawong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011-07)
   การใช้ภาษาของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นความต้องการที่จะเป็นอิสระจากระเบียบกฎเกณฑ์การใช้ภาษาที่กำหนดไว้ในตำราหนังสือไวยากรณ์ ดังเช่นตัวอย่างของการใช้สรรพนาม กู-มึง ที่ถูกกำหนดว่าเป็นสรรพนามที่ไม่สุภาพ แต่จากการศึก ...
  • Thumbnail

   ขงจื่อกับผลงานศิลปะที่หลากหลายมุมมอง 

   Type: Article
   มาลินี คัมภีรญานนท์; Malinee Gumperayarnnont (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-01)
   ลัทธิขงจื่อเข้ามามีบทบาทด้านการเมือง สังคมและวิถีชีวิตของชาวจีนมาร่วมสองพันกว่าปี หลักปรัชญาของขงจื่อเน้นการจัดระเบียบสังคมและปลูกฝังจริยธรรมให้ชาวจีน มโนทัศน์ของขงจื่อ ยังเข้ามามีบทบาทต่องานศิลปะในหลายแง่มุม เช่นงานจิตรกรรม ...
  • Thumbnail

   ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

   Type: Article
   จิรัสสา คชาชีวะ; ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์; ชวลิต ขาวเขียว; กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; ผุศดี รอดเจริญ; บัณฑิต สมประสงค์; ดำรงพันธุ์ อินแสงฟ้า (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   มื่อต้นปี 2550ภาควิชาโบราณคดี ได้เข้าดำเนินการและขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยได้รับทุนวิจัยศึกษาและพฒนาองค์กรจากการบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ ผลจากการขุดตรวจตัวเมืองและขุดค้นชั้นดินภายในตั ...
  • Thumbnail

   คฤหาสน์นัตตุโกตไตเศรษฐี ทมิฬนาฑู -- อินเดีย 

   Type: Article
   โชติมา จตุรวงค์; อนุวิทย์ เจริญศุภกุล; Chotima Chaturawong; Anuvit Charernsupakul (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   คำว่า เศรษฐี ภาษาสันสกฤตมาจากรากศัพท์ เศรษฐะ ที่แปลว่า ดีเลิศ และเป็นที่มาของคำว่า เฉตเตีย หรือ เฉตตี หรือ เสตตี ที่เป็นชื่อตำแหน่งพ่อค้า ใช้โดยคนหลายกลุ่มในประเทศอินเดีย บทความนี้เน้นที่สถาปัตยกรรมคฤหาสน์ของนัตตุโกตไตเฉตเตีย ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐโอริสสากับประเทศไทย: ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี 

   Type: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-07)
   เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าอารยธรรมอินเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันดังจะเห็นได้จากแบบแผนการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการนับถือศาสนานอกจากนี้ยังได้พบโบราณวัตถุห ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV