Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะ จังหวัดสมุทรสงคราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   จรรยา อมรพิพัฒนานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง รวมถึงการจัดการพิพิธภัณฑ์ตั้งเซียมฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการใช้แนวคิดองค์ประกอบในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเอกชน มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ...
  • Thumbnail

   การออกแบบสื่อนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตา ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   สมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและออกแบบสื่อนิทรรศการที่เหมาะสมต่อ การรับรู้ของผู้พิการทางสายตาเพื่อใช้ในพิพิธภัณฑ์ มีกลุ่มประชากรตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ จำนวน 3 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ จำนวน 3 คน ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV