Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมรถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหากังวล คัชชิมา; Phramaha Kangvol Khatshima (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบพิธีกรรม และคำศัพท์ไสยศาสตร์ภาษาเขมร โดยเลือกทำการวิจัยจากพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์และสวดราศี ในเขตอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบพิธีกรรมสะท้อนให้เห็นถึ ...
  • Thumbnail

   บทบาทหน้าที่ของพิธีแก็ลมอของชาวกูยบ้านสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Anthropology / วิทยานิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   อิศราพร จันทร์ทอง; Isaraporn Chantong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาบทบาท หน้าที่ ของพิธีแก็ลมอของชาวกูย อันมีบทบาทต่อชุมชนและวิถีชีวิตของผู้คนในบ้านสำโรงทาบ โดยการศึกษาทางด้านระบบความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพิธีแก็ลมอ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจสภาพสัง ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV