Now showing items 1-14 of 14

  • Thumbnail

   ARCHITECTURE RE-GENERATION 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   Chalermchai ASAYOT; เฉลิมชัย อาสายศ; Janeyut Lorchai; เจนยุทธ ล่อใจ; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 1/7/2022)
   Architectural Regeneration is a concept that considers architecture through the notion of time. It aims to understand how time plays a role in generating multiple meanings in architecture through its relationship with ...
  • Thumbnail

   Installation Art : The Reflection Process of Time Dynamic 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Chanapon KOMKHAM; ชนะพล คมขำ; Vichaya Mukdamanee; วิชญ มุกดามณี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 10/7/2020)
   "Installation Art : The Reflection Process of Time Dynamic" The thesis that learn about nature of time and learn about time perception of human including learn the time in art for emphasizing the art element and art ...
  • Thumbnail

   Space with life and time 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Aekaphap VARACHINA; เอกภาพ วรชินา; Thanarit Thaipwaree; ธณฤษภ์ ทิพย์วารี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/6/2020)
   From the past to the present, humans have been living under the rule and condition of fast-forwarding time. We have to adjust and alter our ways of living, in order to catch up with the progressive world and civilization. ...
  • Thumbnail

   THROUGH TIME AND SPACE: A SONIFICATION OF THE FIRST 5 DIMENSIONS OF THE UNIVERSE 

   Collection: Theses (Master's degree) - Music Research and Development / วิทยานิพนธ์ - สังคีตวิจัยและพัฒนา
   Type: Thesis
   Pongsakorn RATTANAPATTARAKUL; พงษ์สกร รัตนภัทรกุล; Jean-David Stephane Caillouet; Jean-David Stephane Caillouet; Silpakorn University. Music (Silpakorn University, 17/8/2018)
   Following a strong interest in the theories of the creation of the universe, parallel worlds and the inter-connections between science and art, I decided to reflect on the relative perceptions of time and space through the ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการจัดตารางสอนในมหาวิทยาลัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Industrial Engineering & Management / วิทยานิพนธ์ - วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
   Type: Thesis
   รณกฤต วัฒนมะโน; Ronnakit Wattanamano (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   การพิจารณาจิตจากร่องรอยเวลาและพื้นที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   เอกพงษ์ กล่ำเกลื่อน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-21)
   การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “ การพิจารณาจิตจากร่องรอยเวลาและพื้นที่ว่าง”เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้สึกอันเป็นทุกข์ภายในจิตใจที่พยายามเรียนรู้แสวงหาทางออกและทำความเข้าใจในธรรมชาติของจิต ผ่านการรับรู้และสังเก ...
  • Thumbnail

   การออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้เทคนิคภาพยนตร์ : กรณีศึกษาการตัดต่อและการเคลื่อนไหวของที่ว่าง, เวลาในภาพยนตร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทวิช ธานี; Tavich Tanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองและออกแบบที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ที่มีผลต่อการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของที่ว่าง และเวลา ที่เกิดจากากรนำเทคนิคภาพยนตร์ไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมให้เกิดการรับรู้การเคลื่อนไหว ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนสภาพแวดล้อม กิจกรรมและเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สมลักษณ์ วันทา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-07-29)
   ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยและเติบโตอยู่ในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน มองเห็นการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของยุคสมัยที่ไม่ได้สร้างความเจริญของเมืองและวัตถุเพียงอย่างเดียว หากยังท าให้วิถีชีวิต ...
  • Thumbnail

   กาลเวลากับวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   จิตวิวัฒน์ กลมเกลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   มายาภาพแห่งเวลาระหว่าง ความลวงและความจริง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สกล เต่ากล่ำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-06)
   “มายาภาพแห่งเวลาระหว่าง ความลวงและความจริง” ความจริง กล่าวถึง เรื่องของสัจจะของเวลา อายุไข ความจริงแท้ ความเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตต่างๆหรือแม้กระทั่งวัตถุสิ่งของ ที่ไม่มีชีวิตก็ตาม ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ล้ ...
  • Thumbnail

   ลำดับต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงของระยะทาง เวลา และทิศทาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ณัฐดนัย เกิดชัยภูมิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-07-28)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลำดับต่อเนื่องของที่ว่างในงานสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นศึกษาหาความหมายของการลำดับต่อเนื่องของที่ว่าง เพื่อหาประเด็นของการลำดับต่อเนื่องของที่ว่าง การศึกษาทำ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมหน่วงเวลา : การรับรู้เวลานานผ่านพื้นที่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   บุษกร ศรีทันดร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
   เวลา คือ สิ่งสมมุติที่มนุษย์กำหนดขึ้นเพื่อกล่าวถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นสิ่งที่มีความต่อเนื่อง เราสามารถบ่งบอกถึงความต่อเนื่องนั้นได้โดยใช้ระยะเวลา มีผู้คนให้ความหมายของเวลาไว้อย่างหลากหลาย ในทางจิตวิทยามีแนวคิดว่า ...
  • Thumbnail

   สาระของพื้นที่และเวลากับการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   พณิช ผู้ปรารถนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-11-25)
   “เวลา” มีผลต่อชีวิตมนุษย์ เพราะมันเป็นตัวกำหนดความเป็นไป เวลาทำให้ได้สัมผัสถึง ทุกสิ่งเกิดขึ้น และทำให้สัมผัสถึงสิ่งที่กำลังพังทลายลง เวลาเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนแปลงสภาพ ของการมีอยู่ตลอดจนฤดูกาลที่ส่งผลต่อสิ่งต่างๆและ ...
  • Thumbnail

   ห้วงคำนึงของกาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ภาสุธีร์ วีระชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV