Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   คติการสร้างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธรรมล้านนา 

   Type: Thesis
   ทศพร โสดาบรรลุ; Thosaporn Sodabunlu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคติสัญลักษณ์ กระบวนการออกแบบ และความสัมฤทธิ์ ผลของการออกแบบเมืองเชียงใหม่ตามขอบเขตพื้นที่เวียง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล้อมด้วยคูน้ำ และพื้นที่ล้อมรอบรูปวงโค้งภายใต้วัฒนธรรมล้านนา ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV