Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   การสร้างคำในศิลาจารึกอีสานช่วง พ.ศ. 2073-พ.ศ. 2466 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ศิริวรรณ กาญจนโหติ; Siriwan Kanjanahoti (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาการสร้างคำ ลักษณะทางโครงสร้าง และ ความหมายของคำในจารึกอีสาน โดยนำวิธีการทางภาษาศาสตร์มาศึกษาข้อมูลจากศิลาจารึกที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง พ.ศ. 2073 – พ.ศ. 2466 จำนวน 77 ...
  • Thumbnail

   คำยืมในจารึกสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วันทนีย์ ม่วงบุญ; Vantanee Moungboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   การวิจัยนี้เกี่ยวกับเรื่องคำยืมภาษาสันสกฤต บาลี เขมรและมอญที่ใช้ในภาษาไทยสมัยสุโขทัย การนำเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 บท บทที่หนึ่ง บทนำ กล่าวถึง ความสำคัญ และสาเหตุของการยืม ความมุ่งหมาย ขอบเขต ขั้นตอนของการวิจัย ...
  • Thumbnail

   ลักษณะอักษร และอักขรวิธีในจารึกสมัยสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อนันต์ ทรงวิทยา; Anan Songvitaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ลักษณะตัวอักษร และอักขรวิธีในจารึกสมัยสุโขทัย โดยใช้หลักฐานจาก หนังสือประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 ภาคที่ 3 ภาคที่ 4 บทความ สำเนาจารึก ภาพถ่าย และศิลาจารึก ...
  • Thumbnail

   อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ วิมลเกษม; Kannika Vimonkasam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา อักขรวิทยา และอักขรวิธีของอักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV