Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การศึกษาวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาจากจารึกล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ธนพร แตงขาว; Thanaporn Thangkaw (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาที่ปรากฏในจารึก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในสังคมล้านนา โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากจารึกล้านนาที่มีการจารึกตั้งแต่ พ.ศ. 1822 จนถึง พ.ศ. ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี; Nuttapong Punjaburi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียงจากเอกสารพับสาที่บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา จำนวน 1 ฉบับ 76 หน้า ไม่ปรากฏปีที่บันทึก การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมค่าซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียงพบว่า ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี; Nuttapong Punjaburi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV