Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ประทีป เพ็งตะโก; Prateep Phengtako (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาด้านรูปแบบ วิวัฒนาการ และการกำหนดอายุของลวดลายประดับบนกระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยาเป็นสำคัญ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่กระเบื้องเชิงชายที่พบจากการสำรวจ ขุดแต่งโบราณสถาน ...
  • Thumbnail

   ฐานสิงห์ศิลปะอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วีรยา บัวประดิษฐ; Weeraya Buapradit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษารูปแบบของฐานสิงห์ในศิลปะอยุธยา โดยการศึกษาจะเริ่มต้นจากที่มาของฐานสิงห์ในศิลปะอยุธยา และพัฒนาการตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนกลางไปจนถึงอยุธยาตอนปลาย โดยเน้นในงานด้านสถาปัตยกรรมและ ...
  • Thumbnail

   พุทธนาวา วัดยานนาวา การศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ในความเชื่อทางพุทธศาสนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อดุลย์ศักดิ์ เทิมแพงพันธ์; Adulsak Termpanypun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ความมุ่งหมายของการศึกษา สมมติฐาน ขอบเขต วิธีการรวมถึงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา บทที่ 2 คติความเชื่อเรื่อง พุทธนาวา กล่าวถึงที่มาของคติความเชื่อเรื่องพุทธนา ...
  • Thumbnail

   ลายสัญลักษณ์บานประตูประดับมุกในสมัยอยุธยาตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 23 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชุตินันท์ แสนประเสริฐ; Chutinan Saenprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความหมายของลายสัญลักษณ์ที่แทรกอยู่ภายในลวดลายบนบานประตูประดับมุกฝีมือช่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ว่าความหมายของภาพสัญลักษณ์มีความเกี่ยวข้องหรือส่งผลประการใดกับศิลปะในสมัยต่อมา ...
  • Thumbnail

   ศิลปจำหลักเครื่องไม้ของไทยสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   มยุรี บุญพยุง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1971)
  • Thumbnail

   สัตว์ประดับและบริวารของทวารบาล : ที่มา คติการสร้าง รูปแบบและพัฒนาการจากสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เชาว์ เภรีจิต; Chao Perijit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ทวารบาลในศิลปะอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากจะทำเป็นรูปเทวดา เสี้ยวกาง และเทพในศาสนาฮินดูแล้ว มักมีการใช้รูปสัตว์ประเภทต่าง ๆ ในหน้าที่ทวารบาล โดยมีทั้งที่ปรากฏเดี่ยวเพียงลำพังและที่ปรากฏร่วมกับทวารบาลรูปแบบอื่น ...
  • Thumbnail

   เครื่องราชูปโภคทองคำสมัยรัชกาลที่ 5 ในศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี; Somsak Ritpakdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลวดลายและเทคนิควิธีการสร้างเครื่องราชูปโภคทองคำสมัยรัชกาลที่ 5 ที่จัดแสดงในศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมและจัดแส ...
  • Thumbnail

   เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุรินทร์ ศรีสังข์งาม; Surin Sresungngam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ผลการศึกษาพบว่า เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมเกิดขึ้นครั้งแรก ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ( พ.ศ.2172 – 2199 ) โดยพัฒนารูปแบบมาจากเจดีย์ทรงกลม เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสมัยอยุธยาสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ...
  • Thumbnail

   เอกสารประกอบการสัมมนาอิทธิพลวัฒนธรรมในเขมรในอยุธยา ที่ปรากฎหลักฐานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   ชูชาติ เริงศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV