Now showing items 1-8 of 8

  • Thumbnail

   การวิเคราะห์การแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ของพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เชษฐ์ ติงสัญชลี; Chedha Tingsanchali (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อคลี่คลายปัญหาเกี่ยวกับ “ที่มา” และ “ความหมาย” ของการแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์สำหรับพระพุทธรูปในศิลปะทวารวดี ซึ่งทั้งประเด็น “ที่มา” และ “ความหมาย” ของการแสดงมุทราดังกล่าวนี้ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาศิลปะแบบทวาราวดีในจังหวัดลำพูน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   ภรดี พันธุภากร; Poradee Punthupakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการศึกษาศิลปะแบบทวารวดีในจังหวัดลำพูน คือ ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดี โดยนำมาศึกษาเปรียบเทียบกับศิลปะแบบทวารวดีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาประติมากร ...
  • Thumbnail

   คติเรื่องช้างในพุทธศาสนาจากหลักฐานศิลปะโบราณวัตถุแบบทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สมชาติ มณีโชติ; Somchat Maneechot (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษา คติเรื่องช้างในพุทธศาสนาจากหลักฐานศิลปะโบราณวัตถุแบบทวารวดีที่ได้เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบางจังหวัดรวม 6 แห่ง เป็นการค้นคว้าถึงคติเรื่องช้างและบทบ ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมคนแคระในวัฒนธรรมทวารวดี : รูปแบบและความหมาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วรพงศ์ อภินันทเวช; Woraphong Abhinantavej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาประติมากรรมคนแคระที่พบในศิลปะทวารวดีของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการศึกษาทางด้านคติและรูปแบบที่ปรากฏในตัวประติมากรรมทั้งประติมากรมลอยตัวและประติมากรรมปูนปั้น โดยศึกษาตั้งแต่คติความเชื่อจากทางด้า ...
  • Thumbnail

   ประติมานวิทยาและภาพสะท้อนสังคมบนใบเสมาทวารวดีบ้านคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   กฤษฎา นิลพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบภาพสลักบนใบเสมาสมัยทวารวดีที่พบที่บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งบ้านคอนสวรรค์นี้เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีใบเสมาจำนวนมากเดิมก่อนหน้านี้ใบเสมาบ้านคอนสวรรค์ยั ...
  • Thumbnail

   ยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์: พุทธประวัติยอดนิยมในสมัยทวารวดี 

   Collection: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Article
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-07)
   พุทธศาสนิกชนชาวทวารวดีถ่ายทอดพุทธประวัติยมกปาฏิหาริย์เพ่อปราบเหล่าเดียรถีย์ ณ ใต้ต้นมะม่วง เมืองสาวัตถี ไว้เป็นจำนวนมาก โดยทำออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพสลัก ปูนปั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพิมพ์ จนอาจกล่าวได้ว่าพุทธประวัติ ...
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมกับพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของเมืองโบราณสมัยทวารวดีในจังหวัดลพบุรีในช่วงพุทธศตวรรษ 11-16 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   งามพรรณ เทพทา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปกรรมกับพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองโบราณในจังหวัดลพบุรี โดยศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทจารึก โบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อที่จะหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงานศิลปก ...
  • Thumbnail

   สถูปทรงหม้อน้ำ ศิลปะทวารวดีที่พบในเขตภาคกลางของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นิตยา กนกมงคล; Nitaya Kanokmaongkol (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปกรรม และคตินิยมการสร้างสถูปทรงหม้อน้ำในศิลปะทวารวดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถูปขนาดเล็ก และสถูปจำลอง โดยเปรียบเทียบรูปแบบกับศิลปะอินเดีย และสกุลช่างศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวัน ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV