Now showing items 1-12 of 12

  • Thumbnail

   การวิเคราะห์นิทานคำกาพย์เรื่องปทุมกุมารซึ่งมีที่มาจากมหาปทุมชาดกในปัญญาสชาดก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เอมอร รัตนเนตร; Emorn Rattanate (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย ที่จะศึกษานิทานคำกาพย์ของไทยเรื่องปทุมกุมาร อันเป็นวรรณกรรมชาวบ้าน ซึ่งมีที่มาจากมหาปทุมชาดกในปัญญาสชาดก โดยเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ ซึ่งมุ่งสั่งสมบารมี อันเป็นจริยวัตรของมหาบ ...
  • Thumbnail

   การศึกษามหาเวสสันดรชาดก ฉบับท้องถิ่นอีสาน จากต้นฉบับวัดกลางโคกค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อณุภา อัศวปิยานนท์; Anupa Asavapiyanond (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องมหาเวสสันดรชาดกจากต้นฉบับวัดกลางโคกค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาในด้านอักษร อักขรวิธีอักษรธรรมอีสาน วรรณศิลป์ และทางด้านวัฒนธรรม ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณสังข์กุมาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พจนีย์ เพ็งเปลี่ยน; Phojanee Pengplien (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณสังข์กุมาร จากต้นฉบับใบลาน ฉบับวัดโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งจารใน พ.ศ. 2400 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทิวยาวทานเรื่องที่ 1 - 19 

   Collection: Theses (Ph.D) - Sanskrit / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ปัทมา นาควรรณ; Pattama Nagavarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลความทิวยาวทานจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย และเพื่อการศึกษาความเป็นมาและลักษณะของทิวยาวทาน รวมทั้งภาพสะท้อนทางด้านต่าง ๆ ที่ปรากฎในทิวยาวทาน เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ปริวรรตทิวยาวทานจ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ทิวยาวทานเรื่องที่ 1 - 19 

   Collection: Theses (Ph.D) - Sanskrit / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ปัทมา นาควรรณ; Pattama Nagavarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงพิจารณ์นิทานชาดกล้านนา เรื่องชุมพูราชแตงเขียว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อรไท ผลดี; Orathai Pholdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานิทานชาดกล้านนาเรื่อง ชุมพูราชแตงเขียว จากต้นฉบับใบลาน ในด้านอักขรวิทยา ด้านวรรณกรรม และด้านคุณค่าของเรื่อง และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเรื่อง สุวรรณลิรสาชาดกในปัญญาสชาดก เ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีพุทธศาสนา เรื่องตำนานเจดีย์ชเวดากอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ศวิตา โนธายะ; Sawita Notayah (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   งานวิจัยนี้ มุ่งเสนอการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีพุทธศาสนา เรื่องตำนานเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของชนชาติมอญ โดยใช้ต้นฉบับใบลานซึ่งจารึกด้วยภาษามอญ อักษรมอญโบราณ จากวัดม่วง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ...
  • Thumbnail

   มนตร์ไภษัชยะ : การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีและการแพทย์ในอถรรพเวท 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ธีรภัทร สินธุเดช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อแปลมนตร์ไภษัชยะจากคัมภีร์อถรรพเวท ฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย 2. เพื่อนำเสนอด้านการแพทย์ในอถรรพเวทซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดรรชนีแรกแห่งความเจริญของอารยธรรมตะวันออก 3. เพื่อวิเคราะห ...
  • Thumbnail

   มนตร์ไภษัชยะ : การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีและการแพทย์ในอถรรพเวท 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   ธีรภัทร สินธุเดช; Theerapat Sinthudech (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ราชวัสดี : คำสอนของวิธุรบัณฑิตสำหรับข้าราชการที่สืบทอดอยู่ในวรรณกรรมคำสอนของไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พอพล สุกใส; Porpon Suksai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสาระคำสอน และรูปแบบการนำเสนอวรรณกรรมคำสอนที่มีต้นเค้าคำสอนจาก “ราชวัสดี” รวมถึงศึกษาคุณลักษณะของขุนนาง และข้าราชการตามความคิดของคนไทยในอดีต จากวรรณกรรมคำสอนจำนวน 6 ...
  • Thumbnail

   วิเคราะห์บทบาทของพระพุทธเจ้าในเรื่องกามนิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Epigraphy / สารนิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุชาติ กิจชัยพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   ศึกษาวิเคราะห์จามเทวีวงศ์ฉบับจังหวัดแพร่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ศร แนวณรงค์; Sri Naewnaronk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาวรรณกรรมล้านนาไทย เรื่องจามเทวีวงศ์ ซึ่งมีต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานของวัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่ได้จารไว้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV