Now showing items 1-13 of 13

  • Thumbnail

   การวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องอุณรุทฉบับสงขลาตามทฤษฎีรส 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุนันทา มิตรงาม; Sunantha Mit-ngam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น โดยการใช้ทฤษฎีรสของสันสกฤต ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความงามในตัววรรณกรรมอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์อารมณ์ของกวีและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู ...
  • Thumbnail

   การศึกษาพระรถเมรี ฉบับตำบลร่อนพิบูลย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อินทิรา บุณยาทร; Intira Boonyatorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วรรณกรรมเรื่องพระรถเมรีเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย มีทั้งเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมานานและประทับใจคนมาก บางท้องถิ่นอ้างว่าท้องถิ่นของตนเป็นสถานที่ในท้องเรื่อง เช่น บริเวณภาคตะวั ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องศรีสวัสดิ์วัตร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุภาพร คงศิริรัตน์; Supaporn Kongsiriratt (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายจะศึกษาวรรณกรรมคำสอนเรื่องศรีสวัสดิวัตร ในด้านผู้แต่ง จุดมุ่งหมายในการแต่ง การใช้ภาษาในเชิงวรรณศิลป์ ลักษณะตัวอักษร และอักขรวิธี ตลอดจนสภาพสังคมและการศึกษาที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมดัดแปลงเรื่องขุนช้างขุนแผน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
   Type: Thesis
   ณรงศักดิ์ สอนใจ; Narongsak Sornjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง "นางนากพระโขนง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
   Type: Thesis
   พาณี ศรีวิภาต; Panee Srivibhata (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   ตำราวิชาภาษาและวรรณคดีไทย 

   Collection: Book/Textbook/Document - Oriental Languages / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ภาษาตะวันออก
   Type: Book
   กุสุมา รักษมณี (สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย, 2005)
  • Thumbnail

   พญาหงส์ วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   โสรัตยา สังข์ทอง; Sorattaya Sangthong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง พญาหงส์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสมุดข่อยหรือชาวภาคใต้เรียกว่า “หนังสือบุด” จำนวน 1 เล่ม การศึกษา วิเคราะห์นั้น จะพิจารณาถึงลักษณะอักษรอักขรวิธี ...
  • Thumbnail

   ศักดิ์ศรีและความอับอายในวรรณกรรมไทย 

   Collection: Book/Textbook/Document - Oriental Languages / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ภาษาตะวันออก
   Type: Book
   กุสุมา รักษมณี; เสาวณิต จุลวงศ์; สายวรุณ น้อยนิมิตร (แม่คำผาง กรุงเทพมหานคร, 2007)
  • Thumbnail

   สินไซ ฉบับจังหวัดปราจีนบุรี : การศึกษาเชิงวิจารณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เบญจพร เรืองเลิศบุญ; Benjaporn Ruanlertboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่องสินไซฉบับจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ปรากฏอยู่ในเอกสารใบลานขนาดยาว 1 ผูกใหญ่ จำนวน 356 ลาน เป็นการพิจารณาถึงลักษณะอักษร อักขรวิธี คุณค่าทางด้านวรรณกรรม ...
  • Thumbnail

   สีสันวรรณคดีชุด ดั่งรัตนะแห่งโกสินทร์ 

   Collection: Book/Textbook/Document - Oriental Languages / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ภาษาตะวันออก
   Type: Book
   กุสุมา รักษมณี (ศยาม กรุงเทพมหานคร, 1994)
  • Thumbnail

   สุนทรภู่ : อาลักษณ์นักเลงทำเพลงยาว 

   Collection: Book/Textbook/Document - Oriental Languages / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ภาษาตะวันออก
   Type: Book
   กุสุมา รักษมณีและคณะ; กุสุมา รักษมณี (สถาพรบุ๊คส์ กรุงเทพมหานคร, 2014)
  • Thumbnail

   สุภมิตร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุขสมาน ยอดแก้ว; Suksaman Yodkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์สุภมิตกลอนสวดฉบับเพชรบุรี ทางด้านอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในการบันทึกวรรณกรรม เปรียบเทียบกับลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีปัจจุบัน ศึกษาเชิงวรรณกรรม เชิงสังคม และศึกษาเปรียบเทียบกับฉบั ...
  • Thumbnail

   เส้นสีลีลาวรรณกรรม 

   Collection: Book/Textbook/Document - Oriental Languages / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ภาษาตะวันออก
   Type: Book
   กุสุมา รักษมณี (แม่คำผาง กรุงเทพมหานคร, 2004-04)


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV