Now showing items 1-12 of 12

  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี; Nuttapong Punjaburi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียงจากเอกสารพับสาที่บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา จำนวน 1 ฉบับ 76 หน้า ไม่ปรากฏปีที่บันทึก การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมค่าซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียงพบว่า ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี; Nuttapong Punjaburi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องสีวิชัยชาดก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พรพรรณ แก้วประเสริฐ; Pornpan Kaewprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมล้านนาเรื่องสีวิชัยชาดก จากเอกสารใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา มีจำนวน 9 ผูก 458 หน้า อายุ จ.ศ.1183 (พ.ศ. 2364) การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมล้านนาเรื่องสีวิชัยชาดกพบว่าเ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงพิจารณ์นิทานชาดกล้านนา เรื่องชุมพูราชแตงเขียว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อรไท ผลดี; Orathai Pholdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานิทานชาดกล้านนาเรื่อง ชุมพูราชแตงเขียว จากต้นฉบับใบลาน ในด้านอักขรวิทยา ด้านวรรณกรรม และด้านคุณค่าของเรื่อง และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเรื่อง สุวรรณลิรสาชาดกในปัญญาสชาดก เ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงพิจารณ์นิทานชาดกล้านนาไทย เรื่องก่ำกาดำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ลยาศร หุณฑนะเสวี; Layasri Hoonthanasevee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวรรณกรรมนิทานชาดกล้านนาไทย เรื่องก่ำกาดำ ต้นฉบับใบลานที่ได้มาจากจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 118 ลาน บันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนาไทย ในการวิเคราะห์ได้พิจารณาลักษณะอักษรและอักขรวิธี ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พริมา อ่วมเจริญ; Pharima Ouemcharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมคำสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม ซึ่งปรากฏในใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา จำนวน 3 ผูก 62 หน้าลาน อายุ พ.ศ. 2497 การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมคำสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องกำพร้าหมาดำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดารกา วรรณวนิช; Daraka Wanwanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องกำพร้าหมาดำซึ่งปรากฏในต้นฉบับใบลาน จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา สำนวนที่ได้มาจากวัดบ้านโฮ่งหลวง จังหวัดลำพูน โดยศึกษาลักษณะอักษรและอักขรวิธีของอักษรธรรมล ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องแสงเมืองหลงถ้ำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุกัญญา เป็นสุข; Sukanya Pensuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องแสงเมืองหลงถ้ำ ซึ่งปรากฏในต้นฉบับใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ฉบับวัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้จารคือสิมุร จำนวน 5 ผูก รวม 219 หน้าลาน ...
  • Thumbnail

   วรรณกรรมลานนาไทยเรื่อง พรหมจักร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ประคอง กระแสชัย; Prakong Krasaechai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องพรหมจักร อันเป็นรามเกียรติ์สำนวนท้องถิ่นของลานนาไทย ซึ่งปรากฏในตันฉบับใบลาน จารึกด้วยอักษรลานนาไทย สำนวนที่ได้มาจากวัดต๋อมใต้ จังหวัดพะเยา โดยพิจารณา ...
  • Thumbnail

   วิเคราะห์วรรณกรรมนิราศภาคเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง; Rawiwong Srithongroong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมโคลงนิราศภาคเหนือ ซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่อง คือ โคลงนิราศหริภุญชัย โคลงมังทรารบเชียงใหม่ และโคลงนิราศดอยเกิ้ง วรรณกรรมเหล่านี้ปรากฏอยู่ในใบลานจำนวนเรื่องละ 1 ผูก ...
  • Thumbnail

   วิเคราะห์วรรณกรรมไทยลื้อ เรื่อง คำขับลังกาสิบหัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เจริญ มาลาโรจน์; Charoen Malarochana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความมุ่งหมายเพื่อจะศึกษาเรื่องระบบอักษรไทยลื้อ ภาษาไทยลื้อและองค์ประกอบทางวรรณกรรมจากไทยลื้อเรื่องคำขับลังกาสิบหัว เนื้อหาวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 6 บท บทที่ 1 เป็นบทนำ กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องที่วิจัย ...
  • Thumbnail

   สืบชาตา : การศึกษาเชิงวิจารณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   นิตยา จันโทภาสกร; Nitaya Chantopaskorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์สืบชาตาที่ไม่ปรากฏยุคสมัย ให้รู้ยุคสมัยของคัมภีร์สืบชาตาได้โดยการนำความรู้ทางด้านอักขรวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์วิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเพณีการสืบชาตาซึ่งเป็นประเ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV