Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง พญาคันคาก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุขฤด เอี่ยมบุตรลบ; Sukruedee Eambutrarob (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่อง พญาคันคาก จากเอกสารในใบลานวัดบ้านนาสะแบง ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี แต่งโดยกวีท้องถิ่น จารึกด้วยตัวอักษรธรรมอีสาน จำนวน 4 ผูก ความยาว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณสังข์กุมาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พจนีย์ เพ็งเปลี่ยน; Phojanee Pengplien (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณสังข์กุมาร จากต้นฉบับใบลาน ฉบับวัดโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งจารใน พ.ศ. 2400 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องพระกึดพระพาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ศิริพร บางสุด; Siriphorn Bangsud (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องพระกึดพระพาน จากต้นฉบับใบลาน ฉบับวัดโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งจารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยานิพนธ์นี้แบ่งเป็น ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องนางผมหอม ฉบับล้านนาอีสานและไทยลื้อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เกษร สว่างวงศ์; Kasorn Swangwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องนางผมหอม ฉบับล้านนา อีสานและไทยลื้อ ได้ศึกษาจากต้นฉบับดังต่อไปนี้ ฉบับล้านนาศึกษาจากต้นฉบับใบลานจากวัดนาคหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พระภิกษุล้านนา 4 รูป เป็นผู้คัดลอก เมื่อปี ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือและฉบับภาคอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดอกรัก พยัคศรี; Dokrak Payaksri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือ จากเอกสารใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ จำนวน 5 ผูก 214 หน้าลาน และฉบับภาคอีสาน จากเอกสารใบลานที่จ ...
  • Thumbnail

   ความเชื่อทางศาสนาและลัทธิที่ปรากฎในวรรณกรรมคำสอนของชาวอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เกวลิน ภูมิภาค; Kewalin Bhumibhuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเชื่อทางศาสนาและลัทธิที่ปรากฏในวรรณกรรมคำสอนของชาวอีสาน จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ กาพย์ปู่สอนหลาน กาพย์พระมุนี กาพย์หลานสอนปู่ ท้าวคำสอน ธรรมดาสอนโลก พญาคำกอง (สอนไพร่) ...
  • Thumbnail

   คัชนาม : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุวิทย์ จิตรพลี; Suwit Chitplee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์มุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกอีสานเรื่องคัขนาม ซึ่งเป็นวรรณกรรมเก่าแก่เรื่องหนึ่งในบรรดาวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานทั้งหลาย ทั้งนี้ศึกษาวิเคราะห์จากต้นฉบับที่จารเรื่องนี้ไว้ในใบลานเป็นหนังสือผูก ด้วยอักษรพื้น ...
  • Thumbnail

   จำปาสี่ต้น : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมล้านนาไทยอีสานและลาว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ผกา ปรีชาญาณ; Paka Preechayan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องจำปาสี่ต้น ฉบับล้านนาไทย อีสานและลาว ศึกษาจากต้นฉบับดังต่อไปนี้ ฉบับล้านนา ศึกษาจากฉบับไมโครฟิล์ม ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา จำนวน 32 ผูก ...
  • Thumbnail

   หงส์หิน : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมอีสานและล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   จิราวด เงินแถบ; Jiravadee Ngenthab (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องหงส์หินฉบับอีสานกับฉบับล้านนา ฉบับอีสานได้จากต้นฉบับใบลานของวัดกลาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ จำนวน 5 ผูก บันทึกด้วยอักษรธรรมอีสาน ส่วนฉบับล้านนาคือคร่า ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV