Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คำสอนในพับสาคำขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   พงศธร บัวคำปัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์รูปอักษรและอักขรวิธี 2) ศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ 3) ศึกษาวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในพับสาคำขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ผลการวิเคราะห์รูปอักษรและอักขรวิธี พบว่ามีรูปแบบใ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงพิจารณ์นิทานชาดกล้านนา เรื่องชุมพูราชแตงเขียว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อรไท ผลดี; Orathai Pholdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานิทานชาดกล้านนาเรื่อง ชุมพูราชแตงเขียว จากต้นฉบับใบลาน ในด้านอักขรวิทยา ด้านวรรณกรรม และด้านคุณค่าของเรื่อง และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเรื่อง สุวรรณลิรสาชาดกในปัญญาสชาดก เ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมไทเขินเรื่องอลองดินเหนียว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เกวลี แพ่งต่าย; Kewalee Pangtai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมไทเขินเรื่องอลองดินเหนียว ซึ่งเป็นเอกสารพับสา เขียนด้วยตัวอักษรไทเขิน ภาษาไทเขิน จำนวน 6 ผูก ความยาว 205 หน้า คัดลอกเมื่อปี พ.ศ. 2515 เปรียบเทียบกับวรรณกรร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องนางผมหอม ฉบับล้านนาอีสานและไทยลื้อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เกษร สว่างวงศ์; Kasorn Swangwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องนางผมหอม ฉบับล้านนา อีสานและไทยลื้อ ได้ศึกษาจากต้นฉบับดังต่อไปนี้ ฉบับล้านนาศึกษาจากต้นฉบับใบลานจากวัดนาคหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พระภิกษุล้านนา 4 รูป เป็นผู้คัดลอก เมื่อปี ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือและฉบับภาคอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดอกรัก พยัคศรี; Dokrak Payaksri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องบัวรม บัวเรียว บัวรอง ฉบับภาคเหนือ จากเอกสารใบลานที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ จำนวน 5 ผูก 214 หน้าลาน และฉบับภาคอีสาน จากเอกสารใบลานที่จ ...
  • Thumbnail

   โคลงพรหมทัต : การศึกษาเชิงวิจารณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พรรณเพ็ญ เครือไทย; Panpen Kruathai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่องโคลงพรหมทัต ซึ่งเป็นวรรณกรรมลานนา ปรากฏอยู่ในใบลานจำนวน 1 ผูก การวิจารณ์นั้น จะพิจารณาถึงลักษณะอักษร อักขรวิธี คุณค่าทางด้านวรรณกรรมและสังคม สาระในวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV