Now showing items 1-8 of 8

  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง พญาคันคาก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุขฤด เอี่ยมบุตรลบ; Sukruedee Eambutrarob (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่อง พญาคันคาก จากเอกสารในใบลานวัดบ้านนาสะแบง ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี แต่งโดยกวีท้องถิ่น จารึกด้วยตัวอักษรธรรมอีสาน จำนวน 4 ผูก ความยาว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง สุวรรณสังข์กุมาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พจนีย์ เพ็งเปลี่ยน; Phojanee Pengplien (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องสุวรรณสังข์กุมาร จากต้นฉบับใบลาน ฉบับวัดโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งจารใน พ.ศ. 2400 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวรรณกรรมเรื่องมูลตันไตร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุมน ร่วมสุข; Sumon Ruamsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องมูลตันไตรนี้ ใช้ต้นฉบับใบลานที่เป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติเป็นฉบับหลัก มีจำนวน 5 ผูก พระกระหนาน (ขนาน) ปัญโญพล เป็นผู้จารเมื่อพุทธศักราช 2340 ที่วัดบ้านหมาก หัวเวียงนครไชย ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คำสอนในพับสาคำขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   พงศธร บัวคำปัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์รูปอักษรและอักขรวิธี 2) ศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ 3) ศึกษาวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในพับสาคำขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ผลการวิเคราะห์รูปอักษรและอักขรวิธี พบว่ามีรูปแบบใ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พริมา อ่วมเจริญ; Pharima Ouemcharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมคำสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม ซึ่งปรากฏในใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา จำนวน 3 ผูก 62 หน้าลาน อายุ พ.ศ. 2497 การศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมคำสอนล้านนาเรื่องคดีโลกคดีธรรม ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสังขปตตชาดกฉบับจังหวัดจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดุลยา ทับถม; Dullaya Thupthom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง สังขปัตตชาดก ฉบับจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา จุดมุ่งหมายในการประพันธ์ และลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในการบันทึก นอกจากนี้ ยังศึกษาในด้ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสังขปัตตชาดกฉบับจังหวัดจันทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดุลยา ทับถม; Dullaya Thupthom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องสังขปัตตชาดก ฉบับจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เข้าใจความเป็นมา จุดมุ่งหมายในการประพันธ์ และลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในการบันทึก นอกจากนี้ยังศึกษาในด ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบโคมไฟประดับผนัง : แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมพื้นบ้านพระสุธน-มโนราห์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ธนณัติ แก้วสมนึก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ศิลปนิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของวรรณกรรมไทยพื้นบ้าน เรื่อง พระสุธน-มโนราห์ มาออกแบบในรูปแบบของโคมไฟประดับผนังเพื่อความสวยงาม และเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV