Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   ขันทีในราชสำนักสยามจากหลักฐานทางโบราณคดี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   รติพร นิยมสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การศึกษาขันทีในราชสำนักสยาม จากหลักฐานทางโบราณคดึ มีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นร่องรอยหลักฐาน ที่มา และบทบาทหน้าที่ของขันทีภายในราชสำนักสยาม โดยมีวิธีการศึกษาจากหลักฐานเอกสาร และหลักฐานโบราณคดี ซึ่งประกอบด้วยภาพลายรดน้ำ ...
  • Thumbnail

   แนวทางการนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ในอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ศึกษากรณีมุสลิมในราชสำนัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ธีรารัตน์ สุระเทพ; Theerarat Surathep (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ มุสลิมในราชสำนักเป็นนิทรรศการหมุนเวียนให้สาธารณชนโดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ของชาติที่เข้ามาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติซึ่งนอกจากจะเรี ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV