Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาเขมรสุรินทร์ : การตั้งครรภ์ การคลอด และการอยู่ไฟ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาบุญล้อม เติมบุตร; Bunlom Toembutra (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำศัพท์และสำนวนภาษาเขมรสุรินทร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การคลอดและการอยู่ไฟ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้บอกภาษาซึ่งเป็นชาวบ้านในเขตพื้นที่ บ้านโคกกะเพอ ตำบลนอกเมือง บ้านตังกอและบ้านโคกปลา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   วลีรัตน์ มันทุราช; Walirat Munturaj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดจำแนกประเภทนิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นตำบลศรีสะอาด ไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเก็บไว้ให้เป็นมรดกสำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป เพื่อวิเคราะห์เนื้อหานิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิต ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรเรื่อง "วาสนานางมารีณา" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ณัฐชญา อัครยรรยง; Natchaya Akkharayanyong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเรื่อง “วาสนานาง มารีณา” ซึ่งประพันธ์โดย คงค์ บุนเฌือน เป็นนวนิยายภาษาเขมรที่แต่งจากเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับหลายสาวของผู้แต่ง คือ ตาด มารีณา งานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV