Now showing items 1-20 of 32

  • Thumbnail

   กายและจิต 

   Type: Thesis
   วรธรรม เต็งใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำเนินชีวิตไปในปัจจุบัน มนุษย์ในปัจจุบันขาดการสังเกตถึงสภาวการณ์ดำรงของสองสิ่งนี้จนแยก ไม่ออกว่าร่างกายและจิตใจนั้น ...
  • Thumbnail

   การกีดกันทางสังคม 

   Type: Thesis
   กิตติพล คำทวี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การกีดกันทางสังคม คือการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ถูกปิดกั้น ขัดขวาง ไม่ให้ได้สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งถือว่าการกีดกันทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการที่ลิดลอนสิทธิผู้อื่น และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน ปัจจุบันมีปัญหาข ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนของรูปและสัญญะ 

   Type: Thesis
   จุไฬรัตน์ ขันขยัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “การแปรเปลี่ยนของรูปและสัญญะ” ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบนามธรรมจากการปาดป้าย และก่อตัวของสี จากหน่วยเล็กๆ อย่างฉับพลัน ซึ่งแสดงออกถึงบรรยากาศที่คลุมเครือ น่าค้นหา ...
  • Thumbnail

   การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทย 

   Type: Thesis
   ธนัชชา ไชยรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การแปรเปลี่ยนคุณค่าในงานช่างไทยทั้งทางด้านรูปแบบ วิธีการและเนื้อหา สัมพันธ์อยู่กับเงื่อนไขพัฒนาการทางสังคมรวมไปถึงการกำหนดนโยบายของภาครัฐ ในที่นี้ได้ศึกษาเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   คำสอน : จากพ่อสู่ลูก 

   Type: Thesis
   ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   “คำสอน : ของพ่อสู่ลูก” ในการแบ่งปัน มุ่งหมายที่จะให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันระหว่าง พี่กับน้องที่จะก่อให้เกิด การเสียสละ การให้ การรับ และความสุขที่ได้ให้ ความสุขที่ได้รับ การเล่นด้วยกันที่ม ...
  • Thumbnail

   คุณค่าทางสัญญะของวัตถุ 

   Type: Thesis
   ภาณุพงศ์ คงเย็น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วัตถุ คือ สิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ที่มีอยู่จริงบนโลก เช่น วัตถุจากธรรมชาติและวัตถุจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริง มนุษย์มักจะสร้างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งใดๆ ที่ตนเองเป็นเจ้าของหรื ...
  • Thumbnail

   จักรวาลในอุดมคติ 

   Type: Thesis
   สิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสุนทรียภาพของจักรวาล นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จักรวาลในอุดมคติ” ด้วยการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ผสมผสานสัมพันธ์กับสภาวะภายในและประสบการณ์ ที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ในบริบทต่างๆ ...
  • Thumbnail

   ซากความศิวิไลซ์ 

   Type: Thesis
   พินิจ มิชารี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   นายล้มเหลว : การสร้างสรรค์ศิลปะการ์ตูนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

   Type: Thesis
   วินัย นามวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   จากเหตุการณ์การสูญเสียความรักและความไม่สมหวังในชีวิตรักจากบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้านำมาซึ่งการแสดงออกผ่าน ผลงานศิลปะรูปแบบการ์ตูนด้วยการใช้ตัวละครชื่อ Mr.Fail เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าในการเล่าเรื่องราวโดยให้มุ่งเน้นในกา ...
  • Thumbnail

   ปรากฏการณ์ของอัตลักษณ์ใหม่ 

   Type: Thesis
   จรงค์ เจริญสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ผลิตผลจากผลผลิตที่แปรเปลี่ยน 

   Type: Thesis
   จิรนันท์ จุลบท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  • Thumbnail

   พื้นที่สะสมความสุข 

   Type: Thesis
   ณัฐการย์ อธิรัตนมงคล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ภาพ (ไม่นิ่ง) ของกีรติ : การสร้างภาพตัวแทนของชนชั้นนำไทยผ่านวิดีโออาร์ต 

   Type: Thesis
   จุฬญาณนนท์ ศิริผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพของศรีบูรพาโดยเจาะจงลงไปศึกษาเฉพาะวิถีชีวิตของตัวละครหม่อมราชวงศ์กีรติในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการใช้ฐานของงานวรรณกรรมมาเป็นบันไดเพื่อที่จะต่อ ...
  • Thumbnail

   ภาพประมวลจากความฝันอันเจ็บปวด 

   Type: Thesis
   รดาณัฐ อิ่มเอิบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   จิตไร้สำนึกที่ถูกเก็บกดทับถมไว้ผ่านภาพความฝัน ความทรงจำอันเลวร้ายในวัยเด็ก ความรู้สึกนึกคิดและสภาวะอารมณ์ต่างๆ ที่เป็นสารสำคัญที่ซ่อนอยู่ ได้ถูกสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนอารมณ์ความกลัวค่อยๆ ถูกสร้าง ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจนก ...
  • Thumbnail

   ภาพลายเส้นของมหานคร 

   Type: Thesis
   ขวัญชัย ลิไชยกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "ภาพลายเส้นของมหานคร" เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยลักษณะ 2 มิติ ที่แสดงออกด้วยเทคนิควิธีการวาดเส้น ขาว-ดำ โดยกำหนดด้วยรูปทรงและโครงสร้างของผังเมืองและพื้นที่ทางสภาพแวดล้อมในจินตนาการแล ...
  • Thumbnail

   ยางโยงใยชีวิต 

   Type: Thesis
   รัตนาวดี คงหอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิถีชีวิตการประกอบอาชีพหลักของคนภาคใต้คือการทำสวนยางพารา การกรีดยางเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้ความมานะอุตสาหะ อดทนรอน้ำยางจากต้นยางพารา “ยาง” คือวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับคนใต้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ...
  • Thumbnail

   รูปความทรงจำ 

   Type: Thesis
   พัชริสา สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รูปทรงของแสงพลังแสงแห่งความหวัง 

   Type: Thesis
   ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ร่องรอยการรับรู้ 

   Type: Thesis
   เกรียงไกร แสงทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   วิถีชีวิตกรรมกร 

   Type: Thesis
   สุรสิทธิ์ มั่นคง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม จึงทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามเพื่อการอยู่รอด ส่งผลให้มีชนชั้นกรรมาชีพเพิ่มมากขึ้น ผู้คนต้องดำเนินชีวิตในการทำงานที่หนักหน่วง แข่งกับเวลา ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV