Now showing items 1-20 of 21

  • Thumbnail

   กราฟฟิตี้ชุมชน ความรัก สัตว์เลี้ยงและการปลูกฝัง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ศุภวิชญ์ อินทร์งาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกระทำการทารุณกรรมต่อสัตว์ และเพิกเฉยต่อการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้จำนวนของสัตว์จรจัดเพิ่มขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสังคม ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์รอยสักร่วมสมัย : รูปลักษณ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในแบบอย่างทิเบต-ญี่ปุ่น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ธีรวิทย์ ราชศรีภูมิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาศิลปะคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเสริมเป็นช่างสัก จากประสบการณ์การทางานตลอดระยะเวลา 3 ปีพบว่า แม้จะมีคนจานวนหนึ่งที่นิยมในการสัก แต่ก็มีคนจานวนไม่น้อยที่ไม่ให้การยอมรับ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าลายสักเป็น ...
  • Thumbnail

   การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   หนึ่งพัชร อรุณนพรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   "การเกิดใหม่ของระบบนิเวศจากขยะ" ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีลักษณะการนาเสนอในรูปแบบของจลนศิลป์ (Kinetic art) ขับเคลื่อนด้วยกลไกประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ภายในครัวเรือน เพื่อให้ผู้ชมได้มีประสบการณ์ร่วมต่อสิ่งข ...
  • Thumbnail

   ครอบครัวและสายสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   สุทธิธรรม ธรรมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   นับตั้งแต่ข้าพเจ้าเริ่มมีความสนใจและเลือกที่จะศึกษาด้านศิลปะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าตัวข้าพเจ้านั้นมีระยะห่างจากครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ การสนาทนาระหว่างข้าพเจ้ากับบิดาและมารดาลดน้อยลง กิจกรรมร่วมภายในครอบครัวได้ขาดหายไป ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำของวัยเยาว์กับความหมายที่เลื่อนไหล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   อาทิตย์ ศิริทาวัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   บทเพลงของสมาชิกในบ้านทั้งห้า : เสียงของสัมพันธภาพในครอบครัว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ปราชญ์น้ำเพชร กนกนาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นส่วนส้าคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตและความมั่นคงทาง อารมณ์ของบุคคล การรับฟังด้วยความเข้าใจอย่างจริงใจเป็นจุดเริ่มต้นของการไว้วางใจ อันน้ามาสู่ สัมพันธภาพที่ดีดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่า “เวลา” ...
  • Thumbnail

   ศิลปะการสักบนร่างกายโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ณัชชา เจริญโชคกิตติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผู้หญิงในปัจจุบันให้ความสนใจกับร่างกายของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงาม ความมั่นใจ และสุขภาพอาจกล่าวได้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากค่านิยมมากมายของสังคมที่มีต่อเพศหญิง ทำให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกถูกเปรียบเทียบ ...
  • Thumbnail

   ศิลปะปฏิสัมพันธ์ : ความงามแห่งกลไกเสียง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   โอริสรา เรืองเล็ก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์โครงการนี้ เริ่มต้นมาจากความสนใจเกี่ยวกับระบบกลไกของเครื่องจักรไอน้้าในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยสนใจการท้างานของระบบกลไกต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในตัวเครื่องจักร ซึ่งเมื่อกลไกได้ถูกขับเคลื่อนท้างานอย่างเ ...
  • Thumbnail

   ศิลปะภาพถ่าย : บุคคล (ความทรงจำ) สิ่งของ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ยุวพัชญ์กุล ภาพิมพ์ทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ศิลปะภาพเคลื่อนไหว : เมื่อขี้เล่าเรื่อง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นใดก็ตาม ต่างก็มีร่างกายที่เหมือนกัน แม้ว่าจะแตกต่างกัน ทางด้านหน้าตา ชนชั้น ฐานะในสังคม พวกเขาเหล่านั้นต่างก็เป็น “มนุษย์” ทั้งสิ้น แต่บ่อยครั้งเรามักพบว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นชอบแบ่งแยกอยู่เสมอ ...
  • Thumbnail

   ศิลปะรูปแบบผสมคุณค่าใหม่ของวัสดุเหลือใช้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วรางคณา ประเสริฐผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ข้าพเจ้านำเสนอผลงานออกมาในรูปแบบสื่อผสม โดยสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เป็นหลัก แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที่ได้พบเจอสิ่งของเหลือใช้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ผนวกกับความสนใจในวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ...
  • Thumbnail

   ศิลปะวีดิทัศน์และการแสดงทางทัศน์ศิลป์ : การสะท้อนปัญหาของพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   กานติมา ผาสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   สตรีทอินสตอลเลชันของแบงค์ซี และมาร์ค เจนกินส์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   พัชระ ชลูดดง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผลงานสตรีทอินสตอลเลชันของแบงค์ซี และมาร์ค เจนกินส์ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 - ปี ค.ศ. 2017 จำนวน 30 ชิ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด เนื้อหารวมถึงรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอผลงานที่ ...
  • Thumbnail

   สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วีรภัทร พัฒลากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   “สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ ”คือผลงานศิลปะที่นาเสนอบรรยากาศของแสงและวัตถุทาง ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการใช้แสงผสานซ้อนไปกับสถานที่ต่างๆบนพื้นที่ความเป็นจริง เพื่อ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างและบรรยากาศของสถานที่เดิมให้เกิดผลทางอารมณ์ ...
  • Thumbnail

   เพศภาวะในผลงานวิดีโออาร์ตของ กวิตา วัฒนะชยังกูร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ปราณปริยา เหลืองวัฒนาโชค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สตรีนิยมมีรากฐานมาจากแนวคิดมนุษยนิยมและมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของกระบวนการสิทธิสตรี (Women Liberation Movement) ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ความเคลื่อนไหวนี้ส่ ...
  • Thumbnail

   เมื่อการคุกคามทางเพศออนไลน์เสมือนจริง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ณัทธร ตัณฑ์สุรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ปัจจุบันการคุกคามทางเพศปรากฏทั่วไปในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การล่วงละเมิดผ่านสายตา คำพูดหรือแม้กระทั่งการเขียนไปจนถึงการล่วงละเมิดทางร่างกาย การกระทำดังกล่าวมักสัมพันธ์กับ การใช้อานาจระหว่างบุคคลอยู่เสมอ อาทิ เพศชายกับเพศหญิง, ...
  • Thumbnail

   เรื่องเล่าเชิงทัศนศิลป์เพื่อเด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   กรวิก สายบัวแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   แนวทางการบริหารจัดการทางศิลปะของขัวศิลปะ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ชรัญภัคฐ์ อิ่มอารมณ์กุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร และภาคสนามจาก การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศิลปินในสังกัดสมาคมขัวศิลปะ และเจ้าหน้าที่สมาคมขัวศิลปะ พบว่า ขัวศิลปะ คือ หอศิลปะร่วมสมัยที่ก่อตั้งขึ้นโ ...
  • Thumbnail

   แอนิเมชันโลกคู่ขนานการค้นหาความสมดุลของชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ไชยพศ ชัยสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผลงานของข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาวะปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน คือ เรื่องราวของความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้คนที่มีฐานะร่ำรวย กับผู้คนที่มีฐานะยากจน ผ่านมุมมองทางความคิดของข้าพเจ้า นำเสนอในรูปแบบกระบวนการทางศิลปะสื่อผสมด้ว ...
  • Thumbnail

   โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื่อชุมชน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ลลิตา พิริยมานันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การจัดทำเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื่อ ชุมชน” เล่มนี้เป็นการอธิบายถึงขบวนการสร้างสรรค์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มคิดที่มาของโครงการ คือ การสร้าง สรรค์ศิลปะสาธารณะในย่านเยาวราช ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV