Now showing items 1-20 of 46

  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างรูปจากสัมพันธภาพของเวลา 

   Type: Thesis
   ปิยาภัสร์ ฝอยทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   การทับซ้อนของเวลาในธรรมชาติ 

   Type: Thesis
   ดวงสมร ลีประดิษฐวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   การสร้างสรรค์ผลงานชุด “การทับซ้อนของเวลาในธรรมชาติ” ข้าพเจ้าคิดว่าธรรมชาติเป็นสิ่ง ที่บริสุทธิ์งดงาม ทำให้เราสามารถทิ้งซึ่งตัวตนและบรรทัดฐานทางสังคม โดยสิ่งที่หลงเหลือจึงมีเพียง ตัวเราและห้วงอารมณ์ความรู้สึกปรากฎขึ้นได ...
  • Thumbnail

   การเมืองร่วมสมัยในภูมิทัศน์ของความศรัทธา 

   Type: Thesis
   ธานี บุญรอดเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ในกรอบคิดแบบสมัยใหม่ที่ ความเชื่อที่เป็นแก่นสารสำคัญก็คือความจริงที่เป็นสัจธรรม ต้องมีความเป็นสากล และความเป็นสากลนี้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น และนอกจากนี้ภาวะสมัยใหม่นี้ยังมีสำนึกของเวลาแบบเส้นตรง ซึ่งแตกต่างจากกรอบคิดห ...
  • Thumbnail

   การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติของเพศหญิง 

   Type: Thesis
   ผานิตชา จันทรสมโภช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   การแสวงหาความจริงผ่านการพิจารณาภาพในฐานะวัตถุทางประวัติศาสตร์ 

   Type: Thesis
   พัทธ์ ยิ่งเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความงามของความจริง 

   Type: Thesis
   ธนาวุฒิ สมอุดร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ความงามระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ที่มีความจริงซ่อนอยู่คือการเกิดขึ้นและจะสลายไป ผลงาน ข้าพเจ้าจึงต้องการนาเอาเนื้อหาของความเป็นรูปธรรมนามาทับซ้อนกันกับความเป็นนามธรรม ระหว่าง ภาพใบหน้าคนที่มีความเป็นเหตุเป็นผลถูกคลี่คลาย ...
  • Thumbnail

   ความหลากหลายที่ทับซ้อนผ่านการจ้องมองรูทวารทั้ง 9 

   Type: Thesis
   ธาราธร ไพรบึง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   การรับรู้ (perception) เกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ การได้ยิน ได้กลิ่น การมองเห็น หรือ แม้กระทั่งความรู้สึกร้อนความรู้สึกหนาว บางครั้งการรับรู้ก็มีสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ ต้องมองให้ลึกมากกว่า พื้นผิวเหมือนการมองไปยังหลุมลึกที ...
  • Thumbnail

   ความเป็นจริงในโลกสมมุติ 

   Type: Thesis
   ธีรศักดิ์ ตั้งภิรมย์พร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   จิตภาวะ 

   Type: Thesis
   กรรณิการ์ หลินมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   จิตรกรรม_ภาพบันทึก มันนิ ซาไก 

   Type: Thesis
   ศุภชัย แพะปลอด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ในโลกที่สับวุ่นวายยังมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง คือ ชาวชนเผ่าชาติพันธุ์ มันนิ ซาไก เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในป่า แถบเทือกเขาทางภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิลาเนาบ้านของข้าพเจ้า มีความเป็นอยู่คล้ายกับมนุษย์ยุคหิน ...
  • Thumbnail

   จินตภาพ นัย ธรรมชาติ 

   Type: Thesis
   น้ำฝน ปราบจิตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   เมื่อธรรมชาติยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนความรู้สึกของมนุษย์ จากอนุภาคเล็ก ๆ รวมกันเป็นแรงพลักดันในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะหาคุณค่าของความสุขและความงาม ( สุนทรียะ ) ไปพร้อมกัน ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ ...
  • Thumbnail

   จินตภาพแห่งชีวิตในความเปลี่ยนแปลง 

   Type: Thesis
   ชัชวาล พุทธวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ธรรมชาติ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับลง เป็นไปตามกฎของเวลาและการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกันกับความรู้สึกของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบใด ไม่ว่าช้าหรือเร็ว ทุกอย่างย่อม แปรเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเสมอ ...
  • Thumbnail

   จุดร่วมระหว่างความเชื่อวิถีไทยและนวนิยายวิทยาศาสตร์ 

   Type: Thesis
   กมลฉัตร เป็งโท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ณ ขณะหนึ่งในมิติแห่งจิต 

   Type: Thesis
   สหวัฒน์ เทพรพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ทัศน(อ)คติ 

   Type: Thesis
   สรธร สื่อกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ธรรมชาติผันแปรสู่นามธรรม 

   Type: Thesis
   คัมภิรดา สุขขวัญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   นาฏกรรมแห่งสัมพันธภาพระหว่างข้าพเจ้าและบทกวี 

   Type: Thesis
   ขวัญฤทัย ขวัญทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   บทประพันธ์ชีวิตและจิตรกรรม 

   Type: Thesis
   ณิชนันทน์ แสงเงิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   บทสนทนาและจินตนาการ 

   Type: Thesis
   ศักดิ์มงคล ทรงประโคน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ฝุ่นผงของศาสนา 

   Type: Thesis
   อติชาต คงอุดมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV