Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   กระบวนการฟื้นฟูแห่ปราสาทผึ้ง บ้านท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   นิภา พิลาเกิด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกที่กำลังจะสูญหายไปจากชุมชน และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถดำรงอยู่ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ...
  • Thumbnail

   การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ชลดา จันปุ่ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและเพื่อศึกษาเงื่อนไขความสำเร็จ และข้อจำกัดของกลุ่มวิสาห ...
  • Thumbnail

   การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ปิยรัตน์ เพชรหนู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นงานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูผ้าจวนตานีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป ...
  • Thumbnail

   การสืบสานงานช่างฝีมือดั้งเดิม: กรณีศึกษาแผนกช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   พนิดา โถทอง; Panida Thothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือหัวโขน ที่แผนกช่างฝีมือหัวโขน โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ตั้งอยู่ที่หออุเทสทักสินา ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร และเพื่อเสนอแนวทางในการสง ...
  • Thumbnail

   ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   เดชชาติ นิลวิเศษ; Detchart Nilvised (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ เรื่อง ทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศวิหารนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรม สำหรับหาแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในวัดบวรนิเวศเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ...
  • Thumbnail

   ประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   อรอุมา เมืองทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุญบั้งไฟบ้านนาทรายผ่านกระบวนการสร้างประเพณี โดย ใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) และศึกษาแนวทางการจัดการประเพณีบุญบั้งไฟในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านนาทราย ...
  • Thumbnail

   ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ลลิตา อัศวสกุลฤชา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งในด้านการบริหาร การจัดนิทรรศการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริการใ ...
  • Thumbnail

   วัดปรมัยยิกาวาสกับการท่องเที่ยว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ชโย ทองลือ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและการท่องเที่ยวของวัดปรมัยยิกาวาสที่ผ่านมาเพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสในอนาคตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ...
  • Thumbnail

   แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   คุลิกา หลิมแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวของตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวต ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV