Now showing items 1-20 of 47

  • Thumbnail

   การขยายตัวของที่ว่างในรูปร่าง 

   Type: Thesis
   แพรวพรรณ ปุณณวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   การรับรู้ที่ผันแปรตามวัตถุและพื้นที่ 

   Type: Thesis
   สุพรรษา บุญญาคม; Suphansa Boonyakom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 

   Type: Thesis
   นัทชัย วัดอ่อน; Nattachai Wat-on (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม 

   Type: Thesis
   รชต เจริญพิมลกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นจากกลไกตามธรรมชาติที่มีปัจจัยกระตุ้นจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทาให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ...
  • Thumbnail

   ความต่อเนื่องของรูปทรง ในงานประติมากรรม 

   Type: Thesis
   อุษา เข็มทอง; Usa Khemtong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความทรงจำจากชนบท 

   Type: Thesis
   วชิระ นากสุก; Wachira Naksuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความทรงจำจากวัตถุ 

   Type: Thesis
   กานต์ธิดา เด่นสิริมงคล; Kantida Densirimongkol (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความผูกพันในครอบครัว 

   Type: Thesis
   อรสุภางค์ เกียรติอุทัย; Onsupang Kiatuthai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความรุนแรงที่อยู่ในคำพูด 

   Type: Thesis
   ธนพล พงศ์พจนาพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และการที่จะเข้าใจอีกฝ่ายนั้นขาดไม่ได้เลยคือการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเอง หรือเรื่องคนอื่นเพื่อปรับทุกข์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารไปจนถึงการนินทา และตามปกตินั้นการนินทาม ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของชีวิต 

   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ สุดภู่ทอง; Apisit Sudputong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ในวัตถุ 

   Type: Thesis
   สุชาติ สิงห์ทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ความอบอุ่น 

   Type: Thesis
   เศกสิทธิ์ กิจแสวง; Saksit Kitswang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   คุณค่าชีวิตที่ฉันเห็นจากกรณีศึกษา สตีเฟน ฮอว์คิง 

   Type: Thesis
   อภิญญา มาลยาภรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   คุณค่าแบบพื้นบ้านของไก่ชน 

   Type: Thesis
   สันต์ สังวโรสกุล; Sant Sungwarosakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   คุณพ่อวัยใส 

   Type: Thesis
   ราชวิชย์ เขียวมรกต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอผลงานประติมากรรม ในหัวข้อ “คุณพ่อวัยใส” ซึ่ง ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อแม่วัยรุ่น ประสบการณ์เรียนรู้ความผิดพลาดที่ควรได้รับโอกาส แสดงความรับผิดชอ ...
  • Thumbnail

   ฉันกับคนในครอบครัว 

   Type: Thesis
   บรรพต คีรีโชติ; Banpot Keereechot (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ชีวิตของวัตถุในจินตนาการ 

   Type: Thesis
   จักรพันธุ์ อุณอนันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในตลาดสามพรานจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนแออัดมีผู้คนอาศัยอยู่กันอยู่มาก การใช้ยานพาหนะที่สะดวกที่สุดต่อการสัญจรในพื้นที่แออัดนี้ จึงเป็นหน้าที่ของรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเอง ณ ...
  • Thumbnail

   ตราตรึงในความทรงจำ 

   Type: Thesis
   นฤมล บุญทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ต้นไม้ในเมือง 

   Type: Thesis
   กมลภพ รักษานาค; Kamonpop Ragsanak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   บริบทใหม่ของขยะพลาสติก 

   Type: Thesis
   ภิณญลักษณ์ บัวประกายรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เรารับรู้แต่ประโยชน์ของมัน และไม่ตระหนักถึงผลกระทบของพลาสติกต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ระบบนิเวศ ธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ พลาสติกกลายเป็นปัญหาจากการท ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV