Now showing items 1-20 of 59

  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างรูปจากสัมพันธภาพของเวลา 

   Type: Thesis
   ปิยาภัสร์ ฝอยทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   กระแสวัฒนธรรมแห่งความสุข 

   Type: Thesis
   วรรณิภา ทุมลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดการได้รับอิทธิพลจากกระแสนิยมศิลปินนักร้องจากเกาหลี ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ซึ่งสร้างความสุขให้แก่ข้าพเจ้าที่มีความชื่นชอบหลงใหลในศิลปะการแสดงของนักร้อง และดนตรีอันเป็นวัฒนธรรมแห่งโลกสมัยใหม่ ...
  • Thumbnail

   การบิดเบือนของสื่อสมัยใหม่ในสังคมร่วมสมัย 

   Type: Thesis
   สหรัฐ ศรีถาวร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   มนุษย์มีความจาเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขยายใหญ่ไปจนถึงสภาพสังคมที่เราอยู่และแวดล้อมไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน มีทั้งที่ถูกต้องบ้างไม่ถูกบ ...
  • Thumbnail

   การประกอบสร้างความสุขจากความทรงจำ 

   Type: Thesis
   ศรุต แสนใจวุฒิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันมาจากบริบทสิ่งแวดล้อม นามาซึ่งประสบการณ์และ ความทรงจาต่อชีวิต ต่อสถานที่ ต่อวัตถุ เกิดความผูกพันกับประสบการณ์เดิม และอาจส่งผลกระทบต่อคานิยามแต่เดิม เช่นเดียวกับผลงานของข้าพเจ้าที่ต้องการนาเสนอเหตุการณ์ ...
  • Thumbnail

   การยึดโยงระหว่างจิตรกรรมกับกิจกรรม 

   Type: Thesis
   ษราภร มูลจักร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในการเจริญเติบโตของมนุษย์ มีการบริโภคอาหารตั้งแต่หัวใจเริ่มเต้น สารอาหารที่ผู้คนบริโภคไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ทุกอย่างถูกกาหนดตามที่ธรรมชาติได้วางไว้ แต่ในความเป็นจริงที่ข้าพเจ้าเติบโตพอที่จะรับรู้และเรียนรู้ถึงการบริโภค ...
  • Thumbnail

   การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติของเพศหญิง 

   Type: Thesis
   ผานิตชา จันทรสมโภช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   การแสวงหาความจริงผ่านการพิจารณาภาพในฐานะวัตถุทางประวัติศาสตร์ 

   Type: Thesis
   พัทธ์ ยิ่งเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ความงดงามชั่วขณะหนึ่ง 

   Type: Thesis
   ธีรพงศ์ กมลภุส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความจริงในความงาม มนุษย์เราโหยหาความสมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงความรู้สึกแง่ลบในด้าน ต่างๆ โดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบของสุนทรียะในแบบเดียว คือ ความงาม หรือสวยงาม หลายครั้ง ที่เราหลงลืมและมองข้ามสุนทรียะความสวยงาม ...
  • Thumbnail

   ความจริงของจิตภวังค์ 

   Type: Thesis
   ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความเป็นจริงในการกระทาของมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกความจริงบางอย่างของมนุษย์ที่มีการให้คานิยามว่า “ภาพลักษณ์” และยังเชื่อมโยงถึงความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความหลากหลายและผันผวนได้ง่าย จึงทาให้มนุษย์มีความ ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของวัตถุและวิถีชีวิต 

   Type: Thesis
   ภูมินทร์ ภูผา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ภายใต้ความเป็นจริง ล้วนมีเรื่องราว มีความหมาย มีชีวิตและมีความงดงามในตัวของมัน ประสบการณ์ชีวิตที่ได้สะสมจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและคว ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างความสัจธรรมและความเชื่อ 

   Type: Thesis
   ธีรพงษ์ เบญจถาวรอนันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   สองสิ่งที่เป็นสิ่งตรงข้ามกันมาโดยตลอดระหว่างรูปธรรม นามธรรม อารมณ์ความรู้สึกและ เหตุผล ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนดำรงอยู่คู่กันในโลก สังคม และในตัวมนุษย์คนหนึ่ง อย่างแยกกันมิได้มาโดยตลอด ซึ่งผลงานชุดนี้มีรูปแบบเป็นจิตรกรรมล ...
  • Thumbnail

   ความเป็นจริงในโลกสมมุติ 

   Type: Thesis
   ธีรศักดิ์ ตั้งภิรมย์พร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   จิตภาวะ 

   Type: Thesis
   กรรณิการ์ หลินมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   จุดร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม 

   Type: Thesis
   ศักดิ์พิรุณ โยธา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จุดร่วมระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม ข้าพเจ้าเลือกที่จะปฏิบัติงานศิลปะกับพื้นที่จริง โดยการเดินทางเผชิญหน้า ปะทะ เรียนรู้และมุ่งเน้นกระบวนการการศึกษา บันทึก สัมผัส ตอบโต้กับสถานการณ์เป็นการเปิดมุมมอง ...
  • Thumbnail

   จุดร่วมระหว่างความเชื่อวิถีไทยและนวนิยายวิทยาศาสตร์ 

   Type: Thesis
   กมลฉัตร เป็งโท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ชีวิตคือความงาม 

   Type: Thesis
   วริศรา จำปาทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานจิตรกรรมของข้าพเจ้านั้นเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งจินตนาการ ซึ่งมีความรู้สึกที่ศิลปินและผู้ชมสามารถมีร่วมกัน เหมือนการใช้ชีวิตของคนเราที่มีความเหมือนกันในบางอย่าง งานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “ชีวิตคือความงาม “ คือการสะท้อนมุม ...
  • Thumbnail

   ณ ขณะหนึ่งในมิติแห่งจิต 

   Type: Thesis
   สหวัฒน์ เทพรพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ทัศน(อ)คติ 

   Type: Thesis
   สรธร สื่อกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ธรรมชาติผันแปรสู่นามธรรม 

   Type: Thesis
   คัมภิรดา สุขขวัญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   นัยยะ, ภาพ, มนุษย์ 

   Type: Thesis
   สุภัทรพร กลุ่มทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ภาพถ่ายมักใช้บันทึกเรื่องราวในอดีตที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวระดับโลก ระดับชาติ หรือที่ดูใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือครอบครัว ภาพถ่ายที่เห็นตามบ้านเรือนมักเป็นภาพถ่ายที่แสนอบอุ่น ภาพถ่ายวันแต่งงาน ภาพถ่ายครอบครัว ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV