Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   การสร้างวงจรสี-เสียงที่สัมพันธ์ระหว่างสเปกตรัมและบันไดเสียงโครมาติก 

   Type: Thesis
   เมธาวี เทศนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสี และดนตรี เพื่อนาไปสร้าง วงจรสี-เสียงโครมาติก 1 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย 15 บันไดเสียงตายคีย์ดนตรี ที่สามารถนาไปวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกในงานศิลปะนามธรรม ออกเป็นบทเพลงคลาสสิกทั้งหมด ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์และแฟชั่นในช่วงปี ค.ศ. 2000-2018 

   Type: Thesis
   พริมา จันทร์ดากรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เสื้อผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งยังบ่งบอกอัตลักษณ์ และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคนสวมใส่ เป็นภาพสะท้อนของสังคม วัฒนธรรม ความคิด วิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัย และยังเสมือนเป็นการแสดงแนวคิด การสร้างสรรค์ ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมของฉี๋ไป๋สือ 

   Type: Thesis
   ศิลป์ลภาวลัย สุขนิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาผลงานจิตรกรรมของฉีไป๋สือ( Qi Baishi) ซึ่งเป็นศิลปินชาวจีนผู้มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับไปถึงระดับสากลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 รูปแบบงานศิลปะของเขาสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้แนวทางการเขียนภาพด้วยพู่กันจีน ...
  • Thumbnail

   ผู้หญิงในงานจิตรกรรมแนวเซอร์เรียลลิสม์ของประทีป คชบัว 

   Type: Thesis
   ธัญชนก สัตยรังสรรค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดและรูปแบบผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพีวีนัสในงานศิลปะร่วมสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 – 2561 โดยทาการคัดเลือกผลงานแบบจาเพาะเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 8 ชิ้น ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์ทัศนศิลป์และวิดีโออาร์ตของจักรวาล นิลธำรงค์ 

   Type: Thesis
   ภานุพงศ์ จิตรทศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผู้วิจัยมีความสนใจในรอยสักรูปแบบ New School เนื่องจากเป็นลายสักที่ได้รับความนิยม อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน มีความน่าสนใจทัง้ ในด้านรูปแบบที่มักนาเสนอผ่านรูปแบบของตัว การ์ตูน กราฟฟิตี และเนือ้ หาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ ...
  • Thumbnail

   วัตถุ สี และสัญญะชีวิต 

   Type: Thesis
   แทนพงษ์ เจริญพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18)
   การให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV