Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่องกุหลาบศรีโสภณ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พิศมัย อินทรสิทธิ์; Pisamai Intharasit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของนวนิยายเขมรเรื่อง “กุหลาบศรีโสภณ” แต่งโดย ยึม สำณาง ที่ได้รับพานรางวัล “พระสีหนุราช” อันดับสอง ประจำปี 1997 เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักของหนุ่มสาวท ...
  • Thumbnail

   มะม็วด : พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มคนพูดภาษาเขมรถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาวีระ สุขแสวง; PhramahaWeera Suksawang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบ องค์ประกอบ ขั้นตอน และคำศัพท์ที่ใช้ในพิธีกรรมมะม็วด ในเขตอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลจากการศึกษา มีดังนี้ ด้านรูปแบบของพิธีกรรม พบว่า มะม็วด มี 2 รูปแบบ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV