Now showing items 1-12 of 12

  • Thumbnail

   งานจำหลักไม้ : สุธนุชาดกและลวดลายประดับฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแก้วไพฑูรย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วิภารัตน์ ประดิษฐอาชีพ; Wiparat Praditarchip (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมและความหมาย รวมทั้งการเรียงลำดับภาพเล่าเรื่อง และรูปแบบทางศิลปกรรมของลวดลายประดับที่สลักบนฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดแก้วไพฑูรย์ โดยเปรียบเทียบรูปแบบกับศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง ...
  • Thumbnail

   ชาวเชื้อสายมอญและเชื้อสายอื่น : กรณีศึกษาเจดีย์จำลองสำหรับบรรจุอัฐิวัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ปารีนันท์ เทศทอง; Pareenan Thedthong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและที่มาของความหลากหลายของรูปแบบเจดีย์จำลองสำหรับบรรจุอัฐิ ที่วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางชุมชนชาวมอญ แต่จากความหลากหลายของรูปแบบเจดีย์ ...
  • Thumbnail

   ประเด็นศึกษาตู้ลายทองสมัยรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   มงคล พรสิริภักดี; Mongkol Pornsiripakdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาที่มาของตู้พระธรรมในประเทศไทย และมุ่งเน้นในการจำแนกรูปแบบตู้ลายทองในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีจารึกกำกับการสร้างตั้งแต่รัชกาลที่ 1-4 โดยหาความแตกต่างกันของตู้ลายทองในแต่ละรัชกาล ...
  • Thumbnail

   ปราสาทพระเจ้าในศิลปะล้านนา : ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมระหว่างเมืองเชียงใหม่และนครลำปาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชาญคณิต อาวรณ์; Chankhanit Arvorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปราสาทพระเจ้าในกลุ่มเชียงใหม่และนครลำปาง ผลการวิจัยพบว่า 1. ปราสาทพระเจ้ากลุ่มทรงปราสาทยอด น่าจะเกี่ยวช้องกับรูปแบบปราสาทในศิลปะพม่า – พุกาม ...
  • Thumbnail

   ปัญญาสชาดกและวรรณคดีนิทานจากจิตรกรรมที่บานแผละหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ฐานิยา ปิ่นจินดา; Thaniya Pinjinda (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตีความจิตรกรรมที่บานแผละหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อศึกษารูปแบบของภาพจิตรกรรมที่บานแผละหน้าต่างพระอุโบสถวัดสุทัศนฯ ในประเด็นเทคนิคจิตรกรรม ลายผ้านุ่ง ...
  • Thumbnail

   ผลกระทบจากโครงการอยุธยามหามงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อรวรรณ เชื้อน้อย; Orawan Chueanoi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้โครงการอยุธยามหามงคลประสบความสำเร็จและผลกระทบต่องานศิลปกรรมอันเนื่องมาจากโครงการฯ ดังกล่าว การดำเนินการศึกษาทำโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารในส่วนของประวัติวัดและข้อมูลด ...
  • Thumbnail

   ภาพกระบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารคที่วัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อนรรฆพร สุพิมพานนท์; Anakaporn Supimpanont (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   จิตรกรรมฝาผนังภาพกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคที่วัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นงานจิตรกรรมที่มีความน่าสนใจเนื่องจากเขียนภาพริ้วกระบวนเสด็จพยุหยาตราทางสถลมารค ยาวตลอดทั้ง 2 ข้างของผนังแป จุดมุ่งหมายในการศึกษ ...
  • Thumbnail

   ภาพชาวต่างชาติในงานจิตรกรรมไทยประเพณีตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สมลักษณ์ คำตรง; Somlux Khamtrong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบของภาพชาวต่างชาติในงานจิตรกรรมไทย เพื่อทำความเข้าใจถึงเรื่องราวของภาพจิตรกรรมที่มีภาพชาวต่างชาติสอดแทรกอยู่ เนื่องจากชาวต่างชาติมีบทบาทในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งทา ...
  • Thumbnail

   รูปเคารพในศาสนาฮินดูสมัยกรุงศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เอกสุดา สิงห์ลำพอง; Eksuda Singhalampong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกำหนดอายุสมัยหลักฐานด้านศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นไปที่งานประติมากรรมซึ่งมีหลักฐานหลงเหลืออยู่เพียงพอที่สามารถทำการศึกษาได้ ในขณะที่งาน ...
  • Thumbnail

   รูปแบบและความเชื่อของงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระศรี-ลักษมีที่พบในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว; Nuaon Khrouthongkhieo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบ ที่มาและวิเคราะห์ความหมายของงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระศรี – ลักษมีในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบ ความหมายและหน้าที่การใช้งานของงานศิลปกรรมมีท ...
  • Thumbnail

   เจดีย์รายหมายเลข 4 ข. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   รพีพัฒน์ ศรีหะรัญ; Rapeepat Sriharan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   เจดีย์หมายเลข 4 ข. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี เป็นรูปแบบที่มีลักษณะพิเศษที่หาได้ยาก ในอดีตที่ผ่านมาเจดีย์องค์นี้ได้รับการกล่าวถึงบ้างเล็กน้อย สภาพในปัจจุบันของเจดีย์ได้รับการบูรณะและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในบางส่วน ...
  • Thumbnail

   เจดีย์แบบพม่าสมัยรัชกาลที่ 5 ในเมืองลำปาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   บงกช นันทิวัฒน์; Bongkoch Nantiwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเจดีย์แบบพม่าสมัยรัชกาลที่ 5 ในเมืองลำปาง เปรียบเทียบกับเจดีย์ในพม่าโดยเน้นรูปแบบและลวดลาย ซึ่งแม้จะมีผู้ศึกษาถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดินแดนล้านนามาบ้างแล้ว แต่ในส่วนของงานศิลปกรรม ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV