Now showing items 1-12 of 12

  • Thumbnail

   กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ; Verapong Sritrakulkitjakarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวล้ำไปสู่การไขความลับแบบแปลนแห่งชีวิต โครงสร้างพันธุกรรมที่ทำให้มีความหลากหลายของรูปแบบชีวิต มนุษย์ได้สอดแทรกแก้ไขโครงสร้างนั้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการบริโภค ให้ได้ผลผลิตแ ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์อาหาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จรีณัฐ รวิวัฒนวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   จากประสบการณ์ที่ประทับใจในความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมขาติ ร่วมกับความสนใจเกี่ยวกับผลผลิตอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำมาประกอบปรุงอาหารอร่อยหลากหลายชนิด เนื่องด้วยแต่ละประเทศมีวัตถุดิบและวัฒนธรรมการกินที ...
  • Thumbnail

   บาดแผลของยุคสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ยุทธ พฤฒาสัจธรรม; Yutt Puektasajatum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าได้แนวความคิดจากการสร้างเมืองที่รุกรานธรรมชาติ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมาย และด้วยช่วงเวลาที่จำกัด ปัญหาที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ...
  • Thumbnail

   ประตูเหล็ก : สายใยแห่งความผูกพัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   โคจิ โนบุตะ; Koji Nobuta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ประตูเหล็ก : สายใยแห่งความผูกพัน” ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอบันทึกของห้วงเวลาแห่งความประทับใจส่วนตัวในชีวิตของข้าพเจ้าโดยแสดงออกโดยผ่านรูปทรงของประตูเหล็กซึ่งมีนัยแห่งการแสดงการบันทึกของบรรยากาศ ช่วงเวลา ...
  • Thumbnail

   พื้นที่สภาวะแห่งความสุขสงบของจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ประวีณ เปียงชมภู; Praween Paingchoompu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์หัวข้อ “พื้นที่ สภาวะแห่งความสุขสงบ” เป็นการสร้างเอกภาพทาง สุนทรียศาสตร์ในพื้นที่ สภาวะแห่งความสุขสงบ ด้วยกลวิธีและกระบวนการสร้างสรรค์ทาง ทัศนศิลป์หรืองานศิลปะภาพพิมพ์ที่สื่อสาระความหมาย และความรู้สึกสภาวะนามธ ...
  • Thumbnail

   ยางโยงใยชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   รัตนาวดี คงหอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิถีชีวิตการประกอบอาชีพหลักของคนภาคใต้คือการทำสวนยางพารา การกรีดยางเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้ความมานะอุตสาหะ อดทนรอน้ำยางจากต้นยางพารา “ยาง” คือวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับคนใต้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ...
  • Thumbnail

   ร่องรอยวิถีท้องนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ไชยยา วรรณเลิศ; Chaiya Wannalert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   จากการที่ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงความยากล าบากของชีวิตเกษตรกรชาวนา ที่ต้องดิ้นรน ทุกข์ยากจากการประกอบอาชีพ ต้องประสบกับภัยพิบัติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ฤดูกาล และการเอารัดเอาเปรียบจากผู้คนที่อยู่ในฐานะที่เหนือกว่า ...
  • Thumbnail

   อบายภูมิร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เกรียงไกร กงกะนันทน์; Kriangkrai Kongkhanun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การที่มนุษย์หลงผิด ละเลยศีลธรรม ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำ สิ่งเหล่านี้เป็นอยู่โดยทั่วไป การใช้ชีวิตผิดไปจากความเป็นปกติ เช่นมี ความโกรธแค้น ความเกลียด ความโลภ ความอิจฉาริษยา ซึ่งได้ฝังอยู่ในชีวิตของมนุษย์อย่างแนบแน่น ...
  • Thumbnail

   เสียงราคะ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัชรพรรณ เป็นรัมย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   เส้นใยแห่งชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธิดารัตน์ บุญรักษ์; Thidarat Boonrak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ในงานวิทยานิพนธ์ชุด “ เส้นใยแห่งชีวิต” ได้แรงบันดาลใจมาจากความผูกพันในธรรมชาติและธรรมชาติแวดล้อมรอบตัว ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสู่กัน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยใช้ ‘เส้น ‘ มาเป็นสัญลักษ ...
  • Thumbnail

   แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อิทธิ เปตามานัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ “แรงปรารถนาแห่งมนุษย์ไขลาน” มีแรงบันดาลใจมาจากความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในสภาพสังคมแห่งบริโภคนิยมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการแสวงหาความสุขมาสนองความต้องการของตนเองที่ต่างไล่ตามสิ่งยั้วยุ แต่ยิ่งเสพในกิเลสตัณหามากเท่ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบศิลปะภาพพิมพ์เพื่อติดตั้ง ณ ร้านอาหาร Sukishi เรื่องความปรารถนาของสตรีเพศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   วาสิฏฐี เข็มสวัสดิ์; WASITTEE KEMSAWAT (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “โครการออกแบบศิลปะภาพพิมพ์เพื่อติดตั้ง ณ ร้านอาหารซูกิชิ เรื่อง ความปรารถนาของสตรีเพศ” พิจารณาหาความสำคัญของการติตตั้งผลงานสร้างสรรค์ในสถานที่ ร้านอาหาร SUKISHI โดยพิจารณาวิเคราะห์ความสอดคล้องและ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV