Now showing items 1-14 of 14

  • Thumbnail

   การเดินทางของจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยุพา ชั่งกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   บันทึกของช่วงเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วัชร กลิ่นประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ผู้อพยพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี; Wuttipong Roajkasamesri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ในช่วงระยะเวลา 20 - 30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา เศรษฐกิจแผนใหม่ โดยเน้นกลไกทางการตลาดแบบทุนนิยมที่มีปริมาณของทรัพย์สินเป็นเครื่องวัด มาตรฐานความเจริญประกอบกับการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นให้ได้ผ ...
  • Thumbnail

   รอยไหม้บนสิ่งพิมพ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยงยุทธ สกุลชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   วัตถุแห่งความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาทิตย์ อมรชร; Arthit Amornchorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   มูลค่าราคาและคุณค่า มักจะเกิดขึ้นในวัตถุชิ้นเดียวกันได้ แต่น่าแปลกใจ ที่มูลค่ากับคุณค่าทั้งสองอย่างนี้ มักอยู่บนเส้นทางที่แตกต่างกันเสมอ และมนุษย์โดยทั่วไปในยุคสมัยโลกาภิวัตน์นี้ ก็มักจะเลือกเอามูลค่าในด้านราคาของว ...
  • Thumbnail

   สภาพจิตของเด็กเร่ร่อนที่ถูกทารุณทางเพศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นภพงศ์ กู้แร่; Naphaphong Kurae (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   ข้าพเจ้าต้องการแสดงสภาพจิตของเด็กเร่ร่อนที่ถูกทารุณทางเพศที่ข้าพเจ้าได้รับจากประสบการณ์ที่เป็นความจริงของสังคมด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกทางด้านลบของชีวิตมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ความรู้สึกของเด็ก ๆ ที่ประสบเคราะห์กรรมเหล่ ...
  • Thumbnail

   สายสัมพันธ์ของอร-อา-รี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อรวรรณ ไชยแป้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   สุนทรียภาพในความไม่สมบูรณ์แบบ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชาคริต ลาภอุดมเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   นำเสนอเรื่องราวและบริบททางความสัมพันธ์ของครอบครัวของฉันที่เกิดขึ้นในอดีต ระบบโครงสร้างของครอบครัวที่เสียการทรงตัวก่อให้เกิดผลกระทบในหลายทิศทางโดยเฉพาะจิตใจ อันเนื่องมาจากาการเดินแยกทางกันระหว่างคู่สมรสบ่งบอกถึงความไม่คงท ...
  • Thumbnail

   ห้วงแห่งความฝัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรวุฒิ ทองรอด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ณ ห้วงแห่งความฝัน สุข ทุกข์ ของการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับข้าพเจ้า ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงอยู่ ดังนั้น เรื่องราวชีวิตที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ความรู้สึกที่สูญ ...
  • Thumbnail

   อ้วน-แดง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาทิตย์ นันทพรพิพัฒน์; Arthit Nantapronpipat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   สิ่งที่ผมสนใจคือชีวิตของผู้คน สิ่งละอันพันละน้อย งานศิลปะของผมอาจดูคล้ายจะสะท้อนถึงเรือนร่างของผู้หญิงบางกลุ่มบางคน แต่ก็แฝงไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้กับชีวิตของผู้คนธรรมดา ๆ ภาพของผู้ห ...
  • Thumbnail

   เพื่อนในโลกจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   สถิตย์ บุญกอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   เอกภาพของความเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุรพงษ์ สมสุข; Surapong Somsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   ความเป็นไปของชีวิตที่อยู่ท่ามกลางสรรพสิ่ง ย่อมมีการพึ่งพาอาศัยกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ชีวิตอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ และธรรมชาติพึ่งพาอาศัยสิ่งมีชีวิต แม้ว่าปกติธรรมดาชีวิตย่อมจะเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และสูญสลายไปก็ตาม แต่ในทางกลับกัน ...
  • Thumbnail

   โลกใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วิริยะ เพ็ชร์กิจ; Wiriya Phetchakij (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   งานสร้างสรรค์ศิลปะของข้าพเจ้ามีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองประการ ประการแรกคือ สภาวะภายนอกอันได้มาจากเหตุการณต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความเป็นจริงของสภาวะโลกและสภาวะภายในที่เกิดขึ้นจากรูปร่างทางความคิดที่มาจากสภาพการณ์ในปัจจุบันข ...
  • Thumbnail

   โลกใหม่ในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัดชา แก้วทองตาล; Patcha Kaewtongtal (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “โลกใหม่ในจินตนาการ” ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ต้นไม้ ใบไม้ ราก ดิน น้ำ และสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะรากไม้ที่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการดำรงอยู่ของชีวิต การอยู่ร่วมกัน การพึ่งพาอาศัยซ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV