Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

   Collection: วิทยานิพนธ์
   Type: Thesis
   กฤษฎา ตัสมา; Krisada Tussama (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษากระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์และสภาพปัญหาในการจัดการ เพื่อหาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดศรีสุพรรณที่เหมาะสม เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นศึกษาระบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV