Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การศึกษาต้นทุนและเวลาการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   จุฑาวรรณ ขันธ์ดวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านราคาค่าก่อสร้าง และด้านระยะเวลาในการก่อสร้างของบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป ร่วมถึงการศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างและวิเคราะห์หาคุณสมบัติเด่นของบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จร ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV