Now showing items 1-15 of 15

  • Thumbnail

   CONCEPT OF NATURE IN HAYAO MIYAZAKI'S ANIMATED FILMS 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Pratimol BOONPRACHAK; ประติมล บุญประจักษ์; Chaiyosh Isavorapant; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The way of thinking about nature in Japanese culture is unique. It is based on Shintoism that occurred from the beginning of Japan. The main idea of Shinto is to believe in deities (Kami) of everything in nature that make ...
  • Thumbnail

   Environment sculpture water management 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   Atamand TAPWILAI; อาตมัน เทพวิไล; PREECHA PUN-KLUM; ปรีชา ปั้นกล่ำ; Silpakorn University. Decorative Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   This research aims to education about  Treatment of   Wastewater that  occurring  and  today by studydocuments  from  the  Project chaipattana turbine and  documents from  various  sources important major  factors  are  ...
  • Thumbnail

   FLOWER : WOMAN 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Watcharakoranan PANYA; วัชรกรนันทน์ ปัญญา; PREECHA THAOTHONG; ปรีชา เถาทอง; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 29/11/2019)
   This thesis entitled " FLOWER : WOMAN " aims to create visual art work by creating an imaginary symbol of personification of the mother as the creator of life.  This work was created to convey the state of origin and ...
  • Thumbnail

   Hometown & Scenery 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Mongkhon MONGPANKAEW; มงคล โมงปันแก้ว; YANAWIT KUNCHAETHONG; ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 2/7/2021)
   Aesthetic of countryside scenery. Beauty that is created from nature and humans consists of mountains, rivers, sky and other buildings that the villagers create for living and working. Farmers do agriculture in the foothills ...
  • Thumbnail

   INNER SANCTUM CLASSROOMS 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Suthisa KERDTHAPRA; สุธิศา เกิดท่าพระ; Songchai Buachum; ทรงไชย บัวชุม; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 2/7/2021)
   Today's society is a capitalist society. There is inevitable technology to be part of everyone's life. Create a completely alien to nature which makes the social system look more complicated human values ​​are embraced by ...
  • Thumbnail

   คุณค่าความงามในความสามัญของธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ไปรยา เกตุกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์ของความเจริญที่แทรกตัวอยู่ในธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ทวี ตั้งมงคลวณิช; Tawee Tungmongkolvanit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ ทิวทัศน์ของความเจริญที่แทรกตัวอยู่ในธรรมชาตินี้เป็นการสะท้อนความคิดและความรู้สึกในเรื่องของธรรมชาติที่มีความงาม ความสงบ และเรียบง่ายที่ได้ถูกรุกรารด้วยความเจริญของมนุษย์ อันได้แก่สิ่งก่อสร้างต่าง ...
  • Thumbnail

   บรรยากาศและสีสันของความงามทางธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   จาตุรันต์ เศรษฐการวิจิตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   ปัญญาญาณจากธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธนันท์ กลิ่นตปนียกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การจัดทำเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ “ปัญญาญาณ จากธรรมชาติ”เป็นการวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการณ์จากสิ่งที่พบเห็นในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ที่มีการ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ...
  • Thumbnail

   ป่า ก้าวย่าง ลมหายใจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สุรศักดิ์ สอนเสนา; Surasak Sornsena (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและเนื้อหาในวิทยานิพนธ์ชุดนี้มีใจความสำคัญที่มุ่งนำเสนอถึงความเคารพและความเรียบง่ายของชีวิตในธรรมชาติ อันเป็นแนวทางที่จะนำพาทั้งร่างกายและจิตใจให้เข้าสู่ความสุข สงบ โดยแท้จริง ด้วยอุบายที่สร้างขึ้น ...
  • Thumbnail

   ป่าในธรรมชาติสู่มหัศจรรย์จากจินตนาการส่วนตัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   พิเชษฐ์ อยู่สด; Phichet Yusod (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ภาวะธรรมชาติในรูปแบบธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   กาญจนา ชลศิริ; Kanjana Chonsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ธรรมชาติ และจักรวาลมีความเป็นมาที่ยาวนานก่อนกาลเวลาที่นับได้โดยมนุษย์ การถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตใด ๆ บนโลก ปรากฎการณ์อันอัศจรรย์ ยิ่งใหญ่ทรงพลัง และเร้นลับเป็นจิตวิญญาณที่น่ายำเกรง สร้างพลังชีวิตต่อมนุษย์ทั้งปรัชญา ...
  • Thumbnail

   ศิลปะสื่อผสมปลูกชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   เอกชัย สมบูรณ์; Ekachai Somboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   แรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   อภิศักดิ์ ทองอินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   โครงการประติมากรรมสร้างสรรค์เพื่อการติดตั้งอาคารสถานที่ ณ โรงแรมสีลมศิริน เรื่องรูปทรงแห่งการเจริญเติบโต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   พีรศักดิ์ ผลิตกุล; Perasak Phlitkul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   โครงการวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการติดตั้ง และยังสามารถปรับมุมมองด้านทัศนียภาพสถานที่ให้เกิดความงามโดยอาศัยแรงบันดาลใจเรื่องการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นปรัชญาของโลกตะวันออกและแสดง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV