Now showing items 1-20 of 65

  • Thumbnail

   COLOR ANALYSIS IN SYNESTHESIA ARTISTS’ VISUAL ARTWORKS  

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   Nisharie SIRIPOONSAP; ณิชารีย์ ศิริพูนทรัพย์; Chaiyosh Isavorapant; ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 26/11/2021)
   The purpose of this research is to study artists’ and author’s colors, which were affected by Synesthesia and were portrayed through visual artworks. The researcher used two studying methods to focus on the meaning of these ...
  • Thumbnail

   กฎ-เกม / กด-เกณฑ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Mixed Media / วิทยานิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ปรางนภา มหาวัง; Prangnapa Mahawang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   การครอบครองพื้นที่ในความทรงจำ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   อาภัสรินทร์ ขุนณรงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “การครอบครองพืน้ ที่ในความทรงจา” เนื่องจากความรักและความผูกพันที่ข้าพเจ้ามีต่อพืน้ ที่แห่งนี้พืน้ ที่ซึ่งมอบประสบการณ์ทาง ความรู้สึกให้แก่ข้าพเจ้า ดังนัน้ เมื่อเราสูญเสียพืน้ ...
  • Thumbnail

   การซึมซับระหว่างทางของเส้นทางกาลเวลา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มงคล ศรีธนาวิโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความทรงจำ อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่คอยเตือนหรือบ่งบอกว่าเรายังเป็น “มนุษย์” เราเก็บเกี่ยวความทรงจำตลอดเวลา โดยตั้งใจและ ไม่ตั้งใจ และการพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ จนสะสมและก่อเกิดเป็น “ความทรงจำ” คือตัวการสำคัญที่ทำให้ก่อเกิด ...
  • Thumbnail

   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์ด้วยวิธีซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพวาด สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

   Collection: Theses (Master's degree) - Curriculum and Surpervision / วิทยานิพนธ์ – หลักสูตรและการนิเทศ
   Type: Thesis
   ปิยะพงษ์ ทรงประวัติ; Pyapong Songpavat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ความทรงจำกับช่วงเวลาที่ถูกลืมเลือน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ไพริน ภู่ประดับ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   ความทรงจำในวัยเด็ก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ บุญมีลาภ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เมื่อนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กก็จะมีทั้งสุข สุขที่เห็นตัวเองมีความสุข หรือเศร้าที่ไม่สามารถ เอาเวลาที่มีความสุขกลับมาได้ ผลงานศิลปนิพนธ์ “ความทรงจำ ในวัยเด็ก” ข้าพเจ้ามองสิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาไปเ ...
  • Thumbnail

   ความทุกข์และความเศร้าหมองอันเกิดจากการสูญเสีย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   สามัญ สังข์มุสิกานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   ความรักของฉันกับไอดอล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชลวิทย์ อินทะวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จากอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางดนตรีของเกาหลีที่เข้ามาสร้างความบันเทิงพร้อมกับภาพลักษณ์ของหน้าตาและบุคลิกที่งดงามจนทาให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบและเฝ้าติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวศิลปินนักร้องและสนับสนุนด้วยการแสดงออกถึ ...
  • Thumbnail

   ความลี้ลับแห่งมายาภาพท้องทะเล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   สุวัสสา เภอทอง; Suwatsa Pertong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์และแฟชั่นในช่วงปี ค.ศ. 2000-2018 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art Theory / ศิลปนิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   พริมา จันทร์ดากรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เสื้อผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งยังบ่งบอกอัตลักษณ์ และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคนสวมใส่ เป็นภาพสะท้อนของสังคม วัฒนธรรม ความคิด วิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัย และยังเสมือนเป็นการแสดงแนวคิด การสร้างสรรค์ ...
  • Thumbnail

   ความสูญเสียและความหวัง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   คีต์ตา อิสรั่น; Keeta Isran (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   คืนชีพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ทวีทรัพย์ รื่นเริง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความเชื่อของคนไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะในทางศาสนาหรือความเชื่อที่แฝงอยู่ในชีวิตประจาวันของมนุษย์ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากเพียงใดแต่ความเชื่อก็ยังคงอยู่กับมนุษย์ในสังคมไม่หมดสิ้น ...
  • Thumbnail

   คุณค่าของวิถีชีวิตในท้องถิ่นอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   อารีรัตน์ ทรงกลด; Areerat Chongklod (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   คุณค่าความงามในความสามัญของธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ไปรยา เกตุกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   จังหวะของพื้นผิวและลวดลาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ธรา ภานุศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   จิตรกรรมพระราชพิธี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Thai Art / ศิลปนิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   “พระราชพิธี” สาหรับประชาชนชาวไทย ถือเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองที่พระมหากษัตริย์ ทรงปฏิบัติเป็นแบบแผนราชประเพณี เพื่อการเป็นสิริมงคลสาหรับพระนคร ทุกปี มีธรรมเนียม รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติที่พระราชสานักได้สืบทอดกันมาตัง้ ...
  • Thumbnail

   จิตสำนึกจากพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   วิลาสินี คงทวีบุญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   จินตนาการและความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   วรัญญา มณีศรี; Warunya Maneesri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   จินตภาพของวิถีชีวิตและความเชื่อพื้นบ้าน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   จิตรกร แก้วบัวขาว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV