Now showing items 1-20 of 90

  • Thumbnail

   My collection : ผู้ชาย เซ็กส์ ความลับ ฤดูกาลความสัมพันธ์และการสะสมรักและใคร่ของหญิงสาว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   บุษราพร ทองชัย; Bussaraporn Thongchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างรูปจากสัมพันธภาพของเวลา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ปิยาภัสร์ ฝอยทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   การเดินทาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ดาลัด หงสชาติ; Dalad Hongsachat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   การเดินทางสู่ความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ปรัชญา ลดาชาติ; Prachya Ladachat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง “การเดินทางสู่ความทรงจำ” ชุดนี้ เป็นการแสดงออกถึงเรื่องราวความทรงจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในทุกชิ้นส่วนของความนึกคิดของมนุษย์เรา ความทรงจำนั้นเป็นไปทั้งเรื่องดี และเรื่องร้าย ความสมหวังผิดหวังในชีวิต ...
  • Thumbnail

   การเดินทางแห่งอารยธรรมวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   กัมปนาท สังข์สร; Kampanat Sangsorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   การเติบโต-ร่วงโรย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   นุชรี พิเดช; Nucharee Pidej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ล้วนมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ หากแต่ในการเติบโตนั้น ...
  • ThumbnailBadge

   ความจริง-ภาพลวง 

   Collection: Pride & Awards 2020 - PSG / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - จปภ.
   Type: Thesis
   กรกนก พฤกษ์มโนนุกูล; Kornkanok Prukmanonukun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   "ความจริง-ภาพลวง " เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนมนุษย์รอบข้าง ที่มีพฤติกรรมการปกปิด การปฏิเสธ อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกที่แท้จริง เพียงเพราะไม่สามารถเปิดเผยซึ่งบางสิ่งได้ ...
  • Thumbnail

   ความจริงแห่งสิ่งสมมุติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   มกรา จันหฤทัย; Makara Chanharutai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ความทรงจำของช่วงเวลาเก่า : โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรม เซนทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลลาส์ หัวหิน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Applied Art Studies / วิทยานิพนธ์ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   เตชนิธิ สังขะทรัพย์; Techanit Sangkasaba (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง “ความทรงจำของช่วงเวลาเก่า” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรม เซนทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทวิลลาส์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทางโรงแรม เซนทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลลาส์ ...
  • Thumbnail

   ความผูกพันอันแสนอบอุ่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   กฤษฎา กันต์แจ่ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   ความรักและความผูกพันของข้าพเจ้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ศุภชัย พัฒราช; Suphachai Phattarach (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   จุดประสงค์ของการเขียนเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็เพื่อการอธิบายถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้าทดลองตลอดจนค้นหาเทคนิควิธีการ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สาขาจิตรกรรม ผลงานจิตรกรรมความรักและความผูกพันของข้าพเจ้า ...
  • Thumbnail

   ความลุ่มหลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   เกษหทัย สิงห์อินทร์; Kethathai Singin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากความหลงไหลยึดติดของมนุษย์ที่มีต่อความงามของร่างกาย มนุษย์เราทุกคนย่อมมีความรักความหวงแหนในร่างกายของตนเองตามปกติวิสัย ไม่ว่าจะเกิดมามีรูปร่างหน้าตาอย่างไร ...
  • Thumbnail

   ความสุขของวิถีชีวิตชาวใต้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   วรรณวิสา พัฒนศิลป์; Wanwisa Phattanasin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   คุณค่าแห่งชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   สนสิริ สิริสิงห; Sonsiri Sirisinha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ข้าพเจ้าสนใจในชีวิตมนุษย์และพยายามทำความเข้าใจถึงสภาวะความ “เป็น” “อยู่” “คือ” ของชีวิตภายใต้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม อันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเชื่อมโยงไปสู่ความจริงแท้ในทุกระดับมิติตามหลักธรรมคำสอนทา ...
  • Thumbnail

   จากภายนอก สู่ภายใน สู่ศรัทธา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ปรัชญ์ พิมานแมน; Prach Pimarnman (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   จิตรกรรมผสมวัสดุกับการสะท้อนวิถีชีวิตเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ตันติกร โนนกอง; Tantikhon Nonkong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   จินตนาการจากความเชื่อและศรัทธาต่อพิธีกรรมต่าง ๆ ของไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   อมร พิณพิมาย; Amorn Pinpimai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   ความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตของคนไทยผูกพันกับความเชื่อและความศรัทธา สังเกตได้จากการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีมากมายในชีวิตประจำวัน ทั้งการเชื่อถือบาป บุญ การเชื่อถือโชคลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้คือความเชื ...
  • Thumbnail

   จินตนาการใหม่จากราชธานีเก่า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   กิตติ บุญมี; Kitti Boonmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ศิลปะวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยในชนบท ได้ถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งในขณะเดียวกันรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมนั้น ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างมีเหตุผล จากความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ...
  • Thumbnail

   จินตภาพเชิงลบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   บุญช่วย เกิดรี; Boonchuey Kirdree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง “จินตภาพเชิงลบ” คือ ความปรารถนาที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าที่มีต่อ การรับรู้ถึงภาวะปัจจุบันของมนุษย์ที่แก่งแย่งแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์ด้วยกลอุบายอันต่ำทราม แต่ข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาจะแสดง ...
  • Thumbnail

   จินตภาพแห่งวัฒนธรรมใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV