Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง 

   Collection: วิทยานิพนธ์
   Type: Thesis
   พรเพ็ญ บุญญาทิพย์; Pornpen Boonyathip (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ร่วมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและติดตามผลสืบเนื่องของโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV