Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คำสอนในพับสาคำขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   พงศธร บัวคำปัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์รูปอักษรและอักขรวิธี 2) ศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ 3) ศึกษาวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในพับสาคำขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ผลการวิเคราะห์รูปอักษรและอักขรวิธี พบว่ามีรูปแบบใ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์หนังสือประชุมสุภาษิตสันสกฤต (200 โศลก) เล่มที่ 1 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sanskrit / วิทยานิพนธ์ - ภาษาสันสกฤต
   Type: Thesis
   วุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-07-25)
   การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้ภาษาและคำสอนต่าง ๆ จากสุภาษิตสันสกฤตที่ปรากฏในหนังสือประชุมสุภาษิตสันสกฤต (200 โศลก) เล่มที่ 1 ที่เป็นหนังสือรวบรวมสุภาษิตสันสกฤตตัดตอนมาจากแหล่งที่มาแตกต่างกันจำนวน ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV