Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การศึกษาคัมภีร์ใบลานสู่การออกแบบสถานลานธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   วิทตรี ประชานุกูล; Vithatree Prachanukool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาคัมภีร์ใบลานได้มุ่งเน้นการศึกษาถึงลักษณะและนัยสำคัญ ด้านรูปธรรม ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการทำ รูปแบบศิลปะ และด้านนามธรรมที่แฝงอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนให้เกิดสติ เพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานเรื่องดำโบนตูนเมียน (คำแนะนำสั่งสอน) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาเกษม ดวงอินทร์; PhramahaKasem Duang-in (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคัมภีร์ใบลานเรื่องดำโบนตูนเมียน ซึ่งจารด้วยอักษรขอมภาษาเขมรและภาษาบาลีลงในใบลาน จำนวน 1 ผูก 32 หน้าลาน ฉบับวัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบอักษรขอมในคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   กฤษณพร สวนแสน; Kritsanaporn Sounsaen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบอักษรขอมในคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทย ด้านรูปอักษรและอักขวิธีของอักษรขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยเลือกศึกษาจาก เรื่องสตราอนิสงค์ผนวส ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV