Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Master's degree) – Khmer Studies / วิทยานิพนธ์ – เขมรศึกษา
   Type: Thesis
   วนารัตน์ น้อยเล็ก; Wanarat Noilek (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมร สมัยปัจจุบัน จำนวน 20 เรื่อง ที่มีการตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 2004-2013 ในด้านวิธีการสร้างคำ ความหมายและสะท้อนในศัพท์เรียกผู้หญิงของนักประพันธ์เขมรป ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV