Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   Memory of country 2/2009 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทที่แฝงไว้ด้วยความสงบ อบอุ่น ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เรียบง่ายในลักษณะการมองภาพแบบตานก (Bird Eye View) เพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ต้องการบ่งบอกถึงเพื่อนบ้าน ความเป็นอยุ่ที่ผูกพันแวดล้อม ...
  • Thumbnail

   วัฒนธรรมชนบท 

   Type: Thesis
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   วิถีชีวิตที่เรียบง่ายด้วยระเบียบและแบบแผนที่ก่อตัวขึ้นจากความจำเป็นของการดำเนินชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของชาวชนบทก่อให้เกิดความรัก ความใกล้ชิด ความอบอุ่นที่เริ่มจากครอบครัวขยายไปสู่กลุ่มของครอบครัวจนถึงหมู่บ้า ...
  • Thumbnail

   หนังสือคือชีวิต 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   หนังสือมีความสำคัญและมีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความรู้หรือคำตอบที่ตนอยากรู้ อยากเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ มากมายหลากวิธี แต่วิธีที่มนุษย์สามารถแสวงหาคําตอบได้ดีและสะดวกที่สุดคือ การแสวงหาคําตอบจากหนังสือ ...
  • Thumbnail

   หลังฝน 1 

   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสารของชีวิตในชนบทอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นสภาพของชีวิตในแง่มุมที่ดูธรรมดาเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ สงล สันโดษ และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของชีวิตในชนบทไทย

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV