Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   คติการสร้างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธรรมล้านนา 

   Type: Thesis
   ทศพร โสดาบรรลุ; Thosaporn Sodabunlu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคติสัญลักษณ์ กระบวนการออกแบบ และความสัมฤทธิ์ ผลของการออกแบบเมืองเชียงใหม่ตามขอบเขตพื้นที่เวียง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล้อมด้วยคูน้ำ และพื้นที่ล้อมรอบรูปวงโค้งภายใต้วัฒนธรรมล้านนา ...
  • Thumbnail

   คติการสร้างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธรรมล้านนา 

   Type: Thesis
   ทศพร โสดาบรรลุ; Thosaporn Sodabunlu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคติสัญลักษณ์ กระบวนการออกแบบ และความสัมฤทธิ์ผลของการออกแบบเมืองเชียงใหม่ตามขอบเขตพื้นที่เวียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล้อมด้วยคูน้ำและพื้นที่ล้อมรอบรูปวงโค้งภายใต้วัฒนธรรมล้านนา ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV