Now showing items 1-7 of 7

  • Thumbnail

   ความประทับใจ 1 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   ความประทับใจจากอดีต 1 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
  • Thumbnail

   พิธีกรรม 

   Type: Thesis
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมและมีการยึดถือปฏิบัติอยู่ในสี่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมนั้น นับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สะท้อนออกมาจากความต้องการภายใน พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวั ...
  • Thumbnail

   ภาพตัวเอง 1957/B 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม 1992/3 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   ในผลงานของศิลปินได้เสนอความคิด ความเชื่อและจินตนาการจากสิ่งที่ได้รับรู้จากพิธีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติในสังคมหนึ่งของมนุษย์ ด้วยผลงานทางทัศนศิลป์โดยการแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธา และพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่งเป็นพิธีกร ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม หมายเลข 11 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ศิลปินนำสัญลักษณ์ทางความเชื่อในพิธีกรรมสู่งานศิลปะ
  • Thumbnail

   หนังสือเล่มสุดท้าย 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017)
   หนังสือ คือ บทบันทึกเรื่องราวเนื้อหาของมนุษยชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปี หนังสือเป็นแหล่งความรู้ เป็นคัมภีร์ตำราที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้ผู้คนได้อ่านได้ศึกษา ขวนขวายค้นคว้าสรรพวิชาวุฒิมาช้านาน ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV