Now showing items 1-7 of 7

  • Thumbnail

   "The Capital City” 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   มานะ เอี่ยมวัฒนะ; Mana Iemwattana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   "Civilization" 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   มานะ เอี่ยมวัฒนะ; Mana Iemwattana (มหาวิทยาลัยศิลปาร, 2005)
  • Thumbnail

   “Grand Village” 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   มานะ เอี่ยมวัฒนะ; Mana Iemwattana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   จังหวะและลีลาของความเคลื่อนไหว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Sculpture / วิทยานิพนธ์ - ประติมากรรม
   Type: Thesis
   ศราวุธ ดวงจำปา; Saravuth Duangjumpa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   วิทยานิพนธ์ประติมากรรมของข้าพเจ้านี้ มีความประสงค์ที่จะแสดงความรู้สึกภายในของรูปทรงเกี่ยวกับ “จังหวะและลีลาของความเคลื่อนไหว” ของสิ่งที่มีชีวิตในธรรมชาติเป็นพื้นฐาน เช่น คน, สัตว์และพืช ที่แสดงกิริยาอาการของความเค ...
  • Thumbnail

   เมือง จากจินตนาการของฉัน 1 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   เพิ่มยศ สอดศรี; Phermyot Sodsri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   เมือง จากจินตนาการของฉัน 2 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   เพิ่มยศ สอดศรี; Phermyot Sodsri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   เมือง จากจินตนาการของฉัน 3 

   Collection: Work of art - Sculpture / ผลงานศิลปะ - ประติมากรรม
   Type: Work of Art
   เพิ่มยศ สอดศรี; Phermyot Sodsri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV