Now showing items 1-13 of 13

  • Thumbnail

   การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวัยด้วยค่านิยม 12 ประการ 

   Type: Thesis
   ตุลา แฉ่งฉายา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวัยด้วยค่านิยม 12 ประการ 2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการการเป็นพลเมืองดีของผู้เรีย ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   Type: Thesis
   สายใจ ตะพองมาตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีชื่อเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จ ...
  • Thumbnail

   ความสุขเล็กๆ 

   Type: Thesis
   วศิน ศุภนคร; Wasin Supanakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพี่อค้นหารูปทรงประติมากรรม ที่สะท้อนความสุขและความอ่อนโยนบริสุทธิ์ของเด็ก โดยมีแนวคิดในเรื่องความสุขที่ตนเองได้รับในช่วงเวลาแห่งความอ่อนโยนของเด็ก ที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการมีช่วงเวลาที่ดีส่งผ ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมสื่อผสม : ความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลาม 

   Type: Thesis
   ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “จิตรกรรมสื่อผสม: ความผูกพันและวิถีครอบครัวในทัศนะอิสลาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรักความผูกพันและวิถีชีวิตในครอบครัว วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสุขกับชีวิตประจำวันและกิจกรรมที่คุ้นเคยใน ...
  • Thumbnail

   ชีวิตในบึงบัว 

   Type: Thesis
   อนิษร เฮ่าศกุนต์; Anisorn Heaosakoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง ชีวิตในบึงบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบึงบัว ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมสองมิติ เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ในรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย โดยนำแรงบัลดาลใจมาจากความทรงจำ ...
  • Thumbnail

   นายล้มเหลว : การสร้างสรรค์ศิลปะการ์ตูนเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

   Type: Thesis
   วินัย นามวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   จากเหตุการณ์การสูญเสียความรักและความไม่สมหวังในชีวิตรักจากบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้านำมาซึ่งการแสดงออกผ่าน ผลงานศิลปะรูปแบบการ์ตูนด้วยการใช้ตัวละครชื่อ Mr.Fail เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าในการเล่าเรื่องราวโดยให้มุ่งเน้นในกา ...
  • Thumbnail

   บทเพลงของสมาชิกในบ้านทั้งห้า : เสียงของสัมพันธภาพในครอบครัว 

   Type: Thesis
   ปราชญ์น้ำเพชร กนกนาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นส่วนส้าคัญที่มีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตและความมั่นคงทาง อารมณ์ของบุคคล การรับฟังด้วยความเข้าใจอย่างจริงใจเป็นจุดเริ่มต้นของการไว้วางใจ อันน้ามาสู่ สัมพันธภาพที่ดีดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่า “เวลา” ...
  • Thumbnail

   มายาคติแห่งอำนาจในสังคมไทย 

   Type: Thesis
   วิทวัส ทองเขียว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   ความเชื่อ และความศรัทธา เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความคิดของคนในสังคม หากแต่ความคิดเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลและเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับกระแสทางความคิดใดที่จะสถาปนาขึ้นมาเป็นความเชื่อหลักอันมีผลต่อวิธีคิดของคนหมู่มาก ...
  • Thumbnail

   ศิลปะภาพเคลื่อนไหว : เมื่อขี้เล่าเรื่อง 

   Type: Thesis
   วิสุทธาพร ทรัพย์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นใดก็ตาม ต่างก็มีร่างกายที่เหมือนกัน แม้ว่าจะแตกต่างกัน ทางด้านหน้าตา ชนชั้น ฐานะในสังคม พวกเขาเหล่านั้นต่างก็เป็น “มนุษย์” ทั้งสิ้น แต่บ่อยครั้งเรามักพบว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นชอบแบ่งแยกอยู่เสมอ ...
  • Thumbnail

   สภาวะที่ถูกปิดกับช่วงวัยของความเปราะบาง 

   Type: Thesis
   พงศ์ฐณัชฐ์ กิจเจริญ; Pongtanut Kitcharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง สภาวะที่ถูกปิดกับช่วงวัยของความเปราะบาง มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออก เรื่องของ การใช้ชีวิตใช้ความคิด จินตนาการความหลังรวมไปถึงการถูกกระทำจากสังคมและครอบครัวของเด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV ณ บ้านแกร์ด้า ...
  • Thumbnail

   เครื่องมืออารมณ์ดี 

   Type: Thesis
   เข้ม ศรีวิชัยมูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะปฏิสัมพันธ์โดยปรับประยุกต์ใช้ระบบอินเทอร์เฟซที่มีอยู่ในการสร้างรูปแบบการโต้ตอบระหว่างผลงานศิลปะและผู้ชมงานศิลปะเพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมงานเกิดภาวะจดจ่ออยู่กับผลงานที่อยู่ตรงหน้าอย่างอารมณ์ดี ...
  • Thumbnail

   แอนิเมชันโลกคู่ขนานการค้นหาความสมดุลของชีวิต 

   Type: Thesis
   ไชยพศ ชัยสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผลงานของข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสภาวะปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน คือ เรื่องราวของความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้คนที่มีฐานะร่ำรวย กับผู้คนที่มีฐานะยากจน ผ่านมุมมองทางความคิดของข้าพเจ้า นำเสนอในรูปแบบกระบวนการทางศิลปะสื่อผสมด้ว ...
  • Thumbnail

   โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื่อชุมชน 

   Type: Thesis
   ลลิตา พิริยมานันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การจัดทำเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “โครงการศิลปะสาธารณะ : ทางม้าลายเพื่อ ชุมชน” เล่มนี้เป็นการอธิบายถึงขบวนการสร้างสรรค์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มคิดที่มาของโครงการ คือ การสร้าง สรรค์ศิลปะสาธารณะในย่านเยาวราช ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV